Posts Categorized: Actualités

Remise de médailles de mérite

Den 10. Juli 2020 huet de Schäfferot, am Kader vun enger Gemengerotssitzung, zwee Leit vum Personal déi säit 25 Joer am Déngscht vun der Schëfflenger Gemeng sti geéiert. De Buergermeeschter Paul Weimerskirch, ënnerstëtzt vu senge Schäffen Albert Kalmes, Marc Spautz a Carlo Lecuit, sou wéi all Conseilleren aus dem Gemengerot, huet da

Madame Henriques De Almeida Maria Luisa
femme de charge au service nettoyage säit 15.05.1995 (Centre sportif – piscine) eng Médaille ourvermail – Couronne de chêne

an dem

Monsieur Palluce Alain
maître-nageur säit 15.05.1995 (piscine de l’école Lydie Schmit) eng
Médaille  ourvermail – Ordre de mérite

 

an da Schëfflenger Gemeng, am Sall Grand Duc Jean, iwwerreecht.

 

En Dag an der Natur: Trëppeltour mam Fierschter duerch eise Bësch

Im Rahmen der Aktion „Een Dag an der Natur“ fand am 4. Juli eine lehrreiche Wanderung durch unseren Wald mit unserem Förster Daniel Sannipoli statt. Er erklärte sehr anschaulich den Zustand und die Probleme unseres Waldes und gab auch einen Ausblick, wie unser Wald in den kommenden Jahrzehnten sich verändern könnte. Er ging ferner auch auf die Gratwanderung zwischen Naturschutz und Naherholung mit und ohne Hunden sowie Mountainbikepisten ein.

 

Club Haus beim Kiosk – fräi Plazen bei den Aktivitéiten

Un all eis Senioren: D’Club Haus beim Kiosk bitt am Summer nees eng Rei Aktivitéiten un fir déi nach Plaze fräi sinn. Dir fannt all d’Informatiounen an hirem neien Informatiounsblat:

Informatiounsblat_Juli_2020

Den «Eichenprozessions- spinner» ass erëm ënnerwee !

Den « Eichenprozessionsspinner » ka fir gesondheetlech Problemer bei Mënsch an Déier suergen, dofir opgepasst!

Prinzipiell kann den « Eichenprozessionsspinner » iwwerall do virkomme wou Eeche stinn. Passt also speziell bei denen Bëem op! Et sinn och Vullenhaisercher opgehaange ginn, d’Villercher sinn nämlech déi natierlech Feinde vun de Raupen. Laanscht d’Vëlospiste Richtung Näerzeng sinn d’Näschter vun de Raupen ewech gemaach ginn. Op weider Platzen, déi der Gemeng bekannt sinn, ginn d’Näschter wechgeholl oder si ginn esou gutt wéi méiglech gekennzeechent.

copyright photo: emwelt.lu

Wanderung durch den Wald

Samstag, 4. Juli, 9.00-11.30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Friedhof, montée du Cimetière, Schifflingen
Der Förster nimmt uns mit auf eine Wanderung durch den Wald und gibt uns Erklärungen über dessen Zustand.

Anmelden bis: 03.07.2020

Organisation: Umweltkommission Schifflingen (www.schifflange.lu)
Kontakt: Marc Bimmermann, 54 50 61 330,

 

Virowend vum Nationalfeierdag 2020

Duerch déi bekannten Ëmstänn, huet eist traditionellt SCHEFFLENGER FEST am Virfeld vu Nationalfeierdag leider missen ofgesot ginn a war duerch eng akademesch Sitzung am “Centre Sportif” ersat ginn.

An der Annexe fann Dir de Link (Video), Ried vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch, d’Rieden vum Enesa Agovic (Präsidentin vum Jugendhaus asbl), José Santos a Gianluca di Bernardo (Schüler) an eng Fotoreportage fir des kleng Feier nach eng Kéier kënne Revue passéieren ze loossen.

 

 

Ried Buergermeeschter Paul Weimerskirch

Ried Enesa Agovic

Ried José Santos

Ried Gianluca Di Bernardo

 

Programm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usprooch vum Buergermeeschter

Léiw Schëfflenger Leit,

Hei kenn Dir dem Buergermeeschter seng Ried déi hien am Virfeld vun eisem Nationalfeierdag um Radio Gutt Laun opgeholl huet nolauschteren

 

 

 

 

Informations / Informationen Déconfinement phase 4

Le collège échevinal souhaite informer la population de Schifflange sur les nouvelles mesures de déconfinement, qui nous ont été communiquées par circulaire ministérielle.

Der Schöffenrat möchte die Bevölkerung über die neuen Massnahmen informieren, die uns vom Innenministerium über ein Rundschreiben mitgeteilt wurden.

Depl Schifflange-F

Depl Schifflange-D

Vakanzenaktivitéite vum Jugendhaus fir d’Jugend vun 12-17 Joer

Vum Juni bis September fannen d’Vakanzenaktivitéite vum Jugendhaus wéi ugekënnegt statt. D’Broschür mat den Aktivitéite fann dir hei:

Opgepasst: D’Informatiounsversammlung ass op de 26.06.2020 um 19.00 Auer am Jugendhaus verluecht!

All Umeldungen a weider Informatioune kritt dir am Schëfflenger Jugendhaus oder via Email: