Écrivain public

LU

D’Gemeng Schëffleng huet e gratis Service ageriicht, deen all Bierger a Biergerin eng Ënnerstëtzung beim Verständnis a Schreiwe vun Texter bitt an dëst op Franséisch, Däitsch, Englesch a Lëtzebuergesch. Et handelt sech ëm den “Ecrivain public”.

Firwat ass en écrivain public néideg?
Hutt Dir Schwieregkeeten Iech schrëftlech auszedrécken oder Angscht Schreiffeeler ze maachen? Ass et heiansdo schwéier fir Iech administrativ Dokumenter ze verstoen?
Den écrivain public hëlleft Iech beim Erstellen vu CVen, Noriff, Jobapplikatiounen a villem méi. Dëse Service ënnerstëtzt Iech, net nëmmen beim Ausfëlle vun Ären offiziellen/administrativen Dokumenter, mee ass och geduecht fir déi Persounen, déi keng Computer-Kentnisser hunn oder net déi néideg finanziell Moyene besëtzen e Computer ze kafen oder eng Internetverbindung doheem z’installéieren fir Dokumenter ze konsultéieren oder ze schreiwen.

FR

La Commune de Schifflange a mis en place un service gratuit qui offre à toute personne un soutien à la compréhension et à l’écriture de textes en français, allemand, anglais et luxembourgeois. Il s’agit de l’écrivain public.

Pourquoi un écrivain public est-il nécessaire ?
Vous rencontrez des difficultés à vous exprimer en écrit, vous craignez commettre des fautes d’orthographe ou encore vous avez du mal à comprendre les documents administratifs ?
L’écrivain public vous assistera à mettre en forme des curriculums vitae, des éloges funèbres, des demandes d’emplois et bien plus encore. Il ne vous aidera pas seulement à remplir vos documents officiels et administratifs, mais il s’adresse également à ceux qui ne maîtrisent pas l’outil informatique ou à ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’acheter un ordinateur ou d’installer une connexion Internet à la maison pour consulter ou rédiger des documents.

 

Contact

Tél.: 8002-3003
E-mail:

 

Écrivain public Écrivain public