Publications

De Gemengebuet / Bulletin communal : Eisen Newsmag

Newsmag 256 07/2020

NewsMag 255 06/2020

NewsMag 254 04/2020

NewsMag 253 02/2020

De Schoulbuet 2019/2020

NewsMag 252 12/2019

NewsMag 251 10/2019

NewsMag 250 07/2019

NewsMag 249 06/2019

NewsMag 248 04/2019

Newsmag 247 02/2019

Publications diverses

Calendrier des déchets 2020

Brochüre “La mobilité dans la commune de Schifflange”

Kräiderguart beim Brill

Renaturierung der Kiemelbach

D’So vum Marxeweier

Das perfekte Geschenk

De Gemengerot an déi konsultativ Kommissiounen 2018

Ein neues Parkraumkonzept 2018

Un nouveau concept de stationnement

Tri des déchets

100% Schëffleng