Posts Categorized: Actualités

En Dag an der Natur: Trëppeltour mam Fierschter duerch eise Bësch

Im Rahmen der Aktion „Een Dag an der Natur“ fand am 4. Juli eine lehrreiche Wanderung durch unseren Wald mit unserem Förster Daniel Sannipoli statt. Er erklärte sehr anschaulich den Zustand und die Probleme unseres Waldes und gab auch einen Ausblick, wie unser Wald in den kommenden Jahrzehnten sich verändern könnte. Er ging ferner auch auf die Gratwanderung zwischen Naturschutz und Naherholung mit und ohne Hunden sowie Mountainbikepisten ein.

 

Club Haus beim Kiosk – fräi Plazen bei den Aktivitéiten

Un all eis Senioren: D’Club Haus beim Kiosk bitt am Summer nees eng Rei Aktivitéiten un fir déi nach Plaze fräi sinn. Dir fannt all d’Informatiounen an hirem neien Informatiounsblat:

Informatiounsblat_Juli_2020

Wanderung durch den Wald

Samstag, 4. Juli, 9.00-11.30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Friedhof, montée du Cimetière, Schifflingen
Der Förster nimmt uns mit auf eine Wanderung durch den Wald und gibt uns Erklärungen über dessen Zustand.

Anmelden bis: 03.07.2020

Organisation: Umweltkommission Schifflingen (www.schifflange.lu)
Kontakt: Marc Bimmermann, 54 50 61 330,

 

Virowend vum Nationalfeierdag 2020

Duerch déi bekannten Ëmstänn, huet eist traditionellt SCHEFFLENGER FEST am Virfeld vu Nationalfeierdag leider missen ofgesot ginn a war duerch eng akademesch Sitzung am “Centre Sportif” ersat ginn.

An der Annexe fann Dir de Link (Video), Ried vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch, d’Rieden vum Enesa Agovic (Präsidentin vum Jugendhaus asbl), José Santos a Gianluca di Bernardo (Schüler) an eng Fotoreportage fir des kleng Feier nach eng Kéier kënne Revue passéieren ze loossen.

 

 

Ried Buergermeeschter Paul Weimerskirch

Ried Enesa Agovic

Ried José Santos

Ried Gianluca Di Bernardo

Programm

(Kuerzfaassung Video)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usprooch vum Buergermeeschter

Léiw Schëfflenger Leit,

Hei kenn Dir dem Buergermeeschter seng Ried déi hien am Virfeld vun eisem Nationalfeierdag um Radio Gutt Laun opgeholl huet nolauschteren

 

 

 

 

Informations / Informationen Déconfinement phase 4

Le collège échevinal souhaite informer la population de Schifflange sur les nouvelles mesures de déconfinement, qui nous ont été communiquées par circulaire ministérielle.

Der Schöffenrat möchte die Bevölkerung über die neuen Massnahmen informieren, die uns vom Innenministerium über ein Rundschreiben mitgeteilt wurden.

Depl Schifflange-F

Depl Schifflange-D

Vakanzenaktivitéite vum Jugendhaus fir d’Jugend vun 12-17 Joer

Vum Juni bis September fannen d’Vakanzenaktivitéite vum Jugendhaus wéi ugekënnegt statt. D’Broschür mat den Aktivitéite fann dir hei:

Opgepasst: D’Informatiounsversammlung ass op de 26.06.2020 um 19.00 Auer am Jugendhaus verluecht!

All Umeldungen a weider Informatioune kritt dir am Schëfflenger Jugendhaus oder via Email:

 

SICONA kids: Naturerlebnisse zum Nachmachen

Online-Angebote von SICONA für Kinder und Jugendliche

Info Naturerlebnisse Kids

Service Pédibus

Nous avons l’honneur de vous informer, suite aux  nouvelles mesures de déconfinement prises par le Gouvernement, que l’administration communale de Schifflange a décidé que le Service Pédibus reprend ses services à partir du 17 juin 2020 pour les enfants déjà inscrits.

Si vous désirez inscrire votre enfant pour ce service, veuillez vous adresser au service scolaire 40, rue de l’Eglise L-3833 Schifflange (tél : 54 50 61 422/425) ou téléchargez la fiche d’inscription et l’autorisation parentale sur notre site internet www.schifflange.lu/documents/ sous la rubrique éducation & famille.