Monthly Archives: novembre 2017

Hobbyausstellung 2017

Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr im November wieder die traditionelle “Hobbyausstellung” in Schifflingen statt. Dieses Jahr versammelten sich am Wochende vom 25. und 26. November 44 Aussteller im “Hall Polyvalent”.

Zahlreiche Gäste besuchten über die beiden Tage hinweg die Ausstellung. Zu den Besuchern zählten unter anderem auch die Vertreter des Schöffen- und Gemeinderats.

Organisiert wurde das Ganze durch die Kultur-, Sport- und Freizeitkomission.

Mehr Fotos in unserer ► Bildergalerie

Eis beschte Gléckwënsch!

Den 22. November 2017 huet den Här Charels Breckler 90 Joer kritt.

1957 ass hien mat senger Fra, dem Margot Paulus, an hirer Duechter Romance op Schëffleng geplënnert komm an et kann een deemno behaapten, dass hien no 60 Joer schonn e Stack Schëfflenger ass. Hire Bouf, den Alain,  koum dann och schonn hei zu Schëffleng op d’Welt.

An de kommenden Joer’en ass d’Famill natierlech ëmmer méi gewuess an haut ass den Här Breckler stolze Bopa vu fënnef  Enkelkanner.

Bis virun engem Joer huet hien nach a sengem Haus gewunnt. Haut fillt hien sech am „Centre Senior“ wuel an denkt nach oft u seng gutt Fra zeréck, déi hien 2002 leider fir ëmmer verlooss huet.

Zesummen mam Buergermeeschter Paul Weimerskirch, dem Juliette Caputo-Johanns, Presidentin vum Syndicat d’Initiative, dem Caroline Maes vun der Seniorekommissioun a natierlech dem Gebuertsdagskand senge Kanner huet hien op säi stolzen Alter geprost.

De neie Gemengerot ass am Amt

Nodeems gëschter Mëttwoch de Buergermeeschter Paul Weimerskirch an d’Schäffen Albert Kalmes, Marc Spautz a Carlo Lecuit vum Inneminister assermentéiert gi sinn, huet haut Donneschden de neie Buergermeeschter d’Vereedegung vun de Conseillers virgeholl.

Am neie Gemengerot siégéieren elo:

Paul WEIMERSKIRCH – CSV
Camille SCHÜTZ – déi Gréng
Carlo LECUIT – CSV
Carlo FEIEREISEN – LSAP
Gaby BRUCH-FORSTER – LSAP
Idette CATTIVELLI – DP
Albert KALMES – déi Gréng
Juliette CAPUTO-JOHANNS – LSAP
Yves MARCHI – CSV
Marc SPAUTZ – CSV
Rizo AGOVIC – LSAP
Sven KILL – LSAP
Nadine KUHN-METZ – CSV
Yves FIORELLI – LSAP
Gilbert GODART – CSV

Nom offiziellen Akt vun der Assermentatioun huet de Paul Weimerskirch de neie Conseillers félicitéiert, an hinnen all Bonne Chance, eng glécklech Hand a vill Engagement am Intressi vu Schëffleng gewëscht. “Jiddefalls freet sech de Schäfferot mat Iech zesummen déi nächst Jore Politik fir Schëffleng ze maachen” esou de Buergermeeschter.

                             

Le nouveau Conseil communal est entré en fonction

Le Bourgmestre Paul Weimerskirch et les échevins Albert Kalmes, Marc Spautz et Carlo Lecuit ont été assermentés par le Ministre de l’Intérieur, le mercredi 22 novembre 2017. Un jour plus tard le jeudi 23 novembre les nouveaux conseillers ont été à leur tour assermentés par le nouveau Bourgmestre.

Le nouveau Conseil Communal se constitue comme suit:

Paul WEIMERSKIRCH – CSV
Camille SCHÜTZ – déi Gréng
Carlo LECUIT – CSV
Carlo FEIEREISEN – LSAP
Gaby BRUCH-FORSTER – LSAP
Idette CATTIVELLI – DP
Albert KALMES – déi Gréng
Juliette CAPUTO-JOHANNS – LSAP
Yves MARCHI – CSV
Marc SPAUTZ – CSV
Rizo AGOVIC – LSAP
Sven KILL – LSAP
Nadine KUHN-METZ – CSV
Yves FIORELLI – LSAP
Gilbert GODART – CSV

Après l’acte officiel de l’assermentation, Paul Weimerskirch a félicité les nouveaux Conseillers. Il les a souhaité bonne chance et beaucoup de courage pour leur nouvelle tâche qu’ils exercent dans l’intérêt de la Commune de Schifflange.

Hei e puer Gedanken aus der klenger Ried.

(suite…)

Merci un den Roland Schreiner

Um Donneschden, den 23. November 2017 ass de neie Schäffen- a Gemengerot no den Assermentatiounen definitiv agesat a offiziell funktiounsfäeg. Vun dëser Plaz dem ale Schäffen- a Gemengerot MERCI fir d’Aarbecht vun de leschte Joren.

E spezielle MERCI geet allerdéngs un eise laangjärege Buergermeeschter Roland Schreiner. No quasi 15 Joer Buergermeeschter vu Schëffleng huet hien decidéiert bei de Gemengewahlen net méi unzetrieden. E couragéierte Schrëtt, deem mir mat Respekt a Versteesdemech begéinen. De Roland Schreiner wëll eng nei Liewensetapp aschloen, sech vrun allem ëm seng Enkelkanner këmmeren, d’Zäit mat hinne verbréngen, do sinn fir seng Meedercher a Famill. Eppes wat sécherlech a senger aktiver an engagéierter Zäit gefeelt huet, vläicht och – ewéi vill aner Saachen – ze kuerz komm ass.

E Wuert vu Merci mat engem klénge Réckbléck:

Léiwe Roland,

während Jore – Du bass bei de Wahlen 1987 op Anhieb an der Gemengerot gewielt ginn a schonns véier Joer méi spéit 1992 hues Du d’Mandat vum Schäffen iwwerdroe kritt. An zéng Joer duerno 2003 hues Du d’Responsabilitéit als Buergermeeschter iwwerholl, Du hues dës net ëmmer einfach Aufgab also gutt 15 Joer ausgefëllt, no beschtem Wëssen a Kënnen, en âme et conscience . Bei de leeschten zwou Walen huet de Wieler Dech ëmmer nees op dësem Poste confirméiert. Dat ass jo keng Selbstverständlechkeet, dat ass och een Zeeche vu Kompetenzunerkennung a vu Vertrauen.

Während Denger bal 30järeger Carrière am Gemengen- a Schäfferot hues Du villes erlieft, mat ville Leit zesummegeschafft mat e.a. der Buergermeeschtesch Nelly Stein an enger ganzer Rei vu Schäffen a Conseilleren, Dammen an Hären, déi Dech mol méi oder ebe mol manner ënnerstëtzt hunn. Et war sécherlech ëmmer nees eng flott a spannend Zäit. Dat selwecht zielt fir Deng Zesummenaarbecht mat de Servicer!

Am Numm vun alle Kollegen aus dem Schäffe- an Gemengerot, wëll ech Dir fir dëse laangjäregen Asaz am Déngscht vun der Gemeng, zum Wuel vun de Matbierger, an am Intressi vum Veräins- a Gesellschaftsliewen e grousse MERCI soen. E Merci, dee vun Häerze kënnt, e Merci, deens Du méi ewéi verdéngt hues. Bal 30 Joer hues Du Deng Zäit, jo och Deng Fräizäit, fir d’Wuel vun der Allgemengheet, fir Deng Matbierger geschenkt a hierginn.

Du hues deemno ouni Zweiwel e Stéck Schëfflenger Geschicht matgeschriwwen a verwierklecht. Am Laf vun de leeschten 30 Joren huet Schëffleng, Deng Gemeng – Du bass hei op d’Welt komm, bass do opgewuess a bass een echte Schëfflenger Jong bliwwe – huet sech villes verännert, urbanistesch an infrastrukturell gesinn, allerdéngs och soziologesch betruecht. Ëmmer nees hunn déi Gewielten op nei Defis misste reagéieren. Aus enger knapp 8000 Awunner staarker Gemeng ass eng Stad gi mat nun iwwer 10 000 Awunner.

Nei Schoulen si gebaut ginn, eng Maison Relais, eis Sportsinfrastrukture sinn erneiert a moderniséiert ginn, d‘Infrastrukture lafend verbessert ginn, vill Leit hunn hei zu Schëffleng een Doheem fonnt … trotz dem Wuesstem ass onst Schëffleng, eng Gemeng mat Convivialitéit, wou d’Leit sech wuel fillen, a gären hei liewen. Alles dat ass och Däi Verdéngscht, sécherlech net eleng Däin, allerdéngs Du wors maassgeeblech mat dru bedeelegt. Mir sinn zudeem eng Gemeng, déi bekannt an och ausgezeechent ginn ass fir hiren Engagement fir d’Natur an d’Ëmwelt. Du hues Dech fir dat alles staark gemeet, a bass mat responsabel fir d’Wunn- a Liewesqualitéit an eiser Uertschaft.

Dat war alles net ëmmer einfach ëmzesetzen, natierlech huet net alles, wat ënnert Denger Regie geschitt ass, vun alle Säiten Zoustëmmung fonnt. Et ass och mol hefteg gestridde ginn, an et si sécherlech och mol haart Wierder gefall … allerdéngs ass dat am Endeffekt ëmmer am géigesäitege Respekt geschitt.

Roland, Du waars kee Buergermeeschter vun der Staang. Neen, Du waars e Buergermeeschter, deen op seng Aart a Weis a mat senger eege Perséinlechkeet, dësem Mandat säi Stempel opgedréckt huet, mat Kompetenz a Fläiss vrun allem. Du hues Deng Dossiere kannt, op an de Sitzunge vum Gemengerot oder an Entrevuë mat Veräiner oder soss wiem! Du hues Deng Gemeng kannt. Besonnesch Deng Aarbecht ronderëm d’Gemengefinanzen hues Du mat Bravour a Wäitsiicht erfëllt! Du hues fir all Mënsch, op kleng oder grouss Suergen een oppent Ouer gehat! Deng sozial Oder, Deng Mënschlechkeet, Däi Geescht u Solidaritéit waren an Dengem Schaffen ëmmer nees eng wichteg Ligne de conduite.

Jo, Du kanns och streiden an Dech géint Widderstänn duerchsetzen. Fir deen een oder anere wors Du vläicht och eng Reizfigur. Dat wat allerdéngs zielt, ass dat wat geleescht ginn ass, am Intressi vun der Saach, vu de Matmënschen, …. an dat war net wéineg!

Dofir e grousse Merci. Du hues mat Häerzblutt a Leidenschaft Deng Mandater, Deng Aarbecht an der Gemeng erleedegt. Merci. A wéi soen d’Leit, wann e eng Plaz opgëtt: mir wësse wat mir haten, mir wëssen net wat mir kréien.

Merci fir Deng Engagementer hei an der Gemeng, fir d’Leit dobaussen. Merci fir Däin Asaz iwwer d’Gemeng eraus. Merci fir Deng Zäit als Buergermeeschter.

Alles Guddes a vill Gléck an Denger neier Missioun fir d’Famill, an Denger Fräizäit!

Paul Weimerskirch

Neuer Schöffenrat vereidigt/ Assermentation du nouveau collège échevinal

Auf Grund der Resultate der Gemeinderatswahlen vom 8. Oktober 2017 und angesichts einer gemeinsamen Grundphilosophie in Sachen Gemeindeführung und Gemeindepolitik haben sich bekanntlich die Schifflinger Sektionen der CSV und „déi gréng“ geeinigt eine Koalition zu bilden und für die kommenden sechs Jahre gemeinsam den Schöffenrat zu führen.

Am Mittwoch, den 22. November, legten die neu gewählten Schöffenratsmitglieder beim Innenminister Dan Kersch in der hauptstädtischen Rue Beaumont ihren Eid ab.

Die Zuständigkeitsbereiche werden wie folgt festgelegt:

  • Bürgermeister Paul Weimerskirch (CSV): Finanzen und Budget, Administration und Personal, Bildung, Schule, Kultur und Kultus, Klimateam, Ansprechpartner für Bürgerkommission, Regionales Zusammenarbeiten und Städtepartnerschaft, Öffentliche Sicherheit und ziviler Schutz, Entwicklungshilfe sowie Öffentlichkeitsarbeit
  • Erster Schöffe Albert Kalmes („déi gréng“): Ansprechpartner für die Abteilung SUDD mit folgenden Zuständigkeitsbereichen Stadtentwicklung, Bauten, Sozialer Wohnungsbau, Energie, Umwelt- und Naturschutz (Schöffe für Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit)
  • Schöffe Marc Spautz (CSV): mit folgenden Aufgabengebieten: Wirtschaftliche Entwicklung, soziale Kohäsion, Integration, Jugend, Senioren, Sport, Freizeit und Soziales sowie Ansprechpartner für Atelier (Schöffe für Integration, Soziales und wirtschaftliche Entwicklung)
  • Schöffe Carlo Lecuit (CSV): Ansprechpartner für STNI mit den Zuständigkeitsbereichen für Infrastrukturen, Verkehr und Verkehrssicherheit. Außerdem alle Fragen betreffend Chancengleichheit. (Schöffe für Infrastrukturen, Verkehr und Chancengleichheit).

Die Schwerpunkte des Koalitionsabkommen bilden u.a. ein Mehr an Bürgerbeteiligung, die Erstellung und schnellstmögliche Verabschiedung eines Masterplans betreffend eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Aufstellung eines modernen Verkehrskonzeptes mit Schwerpunkt „Mobilité active“, eine moderate Wohnungsbaupolitik und die Schaffung eines kinder- und seniorengerechten Umfeldes, auch nach dem Prinzip des „Design for all“.

Im Rahmen der ersten Gemeinderatssitzung vom 30 November 2017 wird die Schöffenratserklärung vorgestellt. Weitere Gemeinderatssitzungen finden statt am 15. Dezember 2017, am 12 und 19. Januar 2018, jeweils freitags ab 8.30 Uhr.

Après les élections du 8 octobre 2017 les deux partis CSV et “déi Gréng” se sont mis d’accord de former une coalition pour mener ensemble le collège échevinal pour les prochaines six années. Mercredi le 22 novembre, les échevins ont été assermentés par le Ministre de l’Intérieur Dan Kersch.

Les compétences du nouveau collège échevinal sont réparties comme suit:

  • Bourgmestre Paul Weimerskirch (CSV): Finances et Budget, administration et personnel, éducation, enseignement, culture et cultes, “Klimateam”, interlocuteur pour la Commission des citoyens, collaboration régionale et jumelage de ville, sécurité publique et protection civile, aide au développement et relations publiques
  • Premier Échevin Albert Kalmes (déi Gréng): Interlocuteur pour le Service de l’Urbanisme et du Développement Durable (SUDD) avec les compétences suivantes: développement urbain, bâtisses, construction de logements sociaux, énergie, protection de l’environnement et de la nature (Échevin pour le Développement durable et urbain)
  • Echevin Marc Spautz (CSV): Développement économique, cohésion sociale, intégration, jeunesse, seniors, sports, loisirs et affaires sociales. Il est l’interlocuteur pour l’atelier communal (Echevin pour l’intégration, les affaires sociales, et le développement économique)
  • Echevin Carlo Lecuit (CSV): Interlocuteur pour le Service des Travaux neufs et des Infrastructures (STNI) avec les compétences suivantes: infrastructures, circulation et sécurité routière. En outre il s’occupe de toutes les questions concernant l’égalité des chances (Échevins pour les infrastructures, circulation et égalité des chances)

Le Collège échevinal présentera dans la prochaine réunion du Conseil communal, le 30 novembre, sa déclaration du collège échevinal. D’autres réunions suivent le 15 décembre 2017, le 12 et le 19 janvier 2018, toujours à partir de 8.30 heures.

Sportlerehrung 2017

Alle Sportbegeisterten sollen unterstützt und motiviert werden. Um die guten Leistungen der Schifflinger Sportler zu ehren organisieren der Schöffenrat und die Kommission für Kultur, Sport und Freizeit jedes Jahr die “Soirée des lauréats”. Dieses Jahr fand sie am 15. November 2017 in der “Hall Polyvalent” statt. Zu diesem Anlass wurden alle Preisträger der Saison 2016/2017, aus der Gemeinde, im Bereich Sport oder Kultur geehrt.

                                     

Die Mitglieder des Schöffen- und  Gemeinderates, die Vertreter der Kultur-, Sport-, und Freizeitkommission, zahlreiche Vereine, junge Sportler sowie ihre Eltern, haben an der Diplomüberreichung teilgenommen. Die Hall Polyvalent war somit an diesem Abend gut besucht.

Zwischen den Ehrungen der Preisträger sorgten die Auftritte eines Fußball Freestylers und einer Breakdance-Gruppe für die passende sportliche Atmosphäre.

                                                            

Die Preisträger nahmen freudig ihre Auszeichnungen vom Bürgermeister Roland Schreiner entgegen. Neben einem Diplom erhielten sie ebenfalls einen Geschenk-Gutschein und wurden von den Verantwortlichen der Gemeinde zu ihrer Auszeichnung beglückwünscht.

                                 

Am Ende des Abends wurde mit einem Gläschen auf den Erfolg der Laureaten angestoßen, bevor sie schließlich ihr Diplom stolz nach Hause trugen.

                              

Den Dag vum Bam zu Schëffleng

Hei ënnen bäigefügt kënnt Dir d’Ried vum Schäffen Carlo Feiereisen liesen, déi hien am Kader vum “Dag vum Bam” zu Schëffleng virgedroen huet:

Schëffleng „aktiv am Klimaschutz“

Dag vum Bam zu Schëffleng den 11. November 2017

Well haut den offiziellen Startschoss ass vum nationalen Dag vum Bam, wëlle mer als Gemeng Schëffleng net mat där Traditioun vum Dag vum Bam briechen an esou op en Neits eist Engagement och no baussen hin dokumentéieren.

Besonnesch frou sinn ech datt mer fir dës 21. Editioun vum Dag vum Bam hei bei eisem neien Projet vum “Urban Gardening” e puer Beem zesummen mat de Leit vun den Hudelen planzen.

Nieft dëser Aktioun investéieren mer als Schëfflenger Gemeng am Laf vum Joer bestänneg an d ‘Erhalen an an d ‘Schafen vu neie Naturreim. Och hu mer eng Onmass vu neie Biotopen geschaf, anerer hu mer opgewäert oder restauréiert. Virun e puer Joer hu mer d ‘Uelzecht renaturéiert, Bongerten a Weieren ugeluecht, Solitärbeem geplanzt, Dréchemaueren gebaut an Nisthëllefen opgeriicht fir verschidde Vullen Aarten, wéi de Mauersegler, d’Schleiereil, d’Hausschmuewel a besonnesch fir de Storch.

Wa mer also an der Vergaangenheet scho vill gemat hunn – mär sinn jo och net fir näischt als eenzeg Lëtzebuerger urban Gemeng – mam gëllenen, also deem héchsten europäeschen Energy Award ausgezeechent – heescht dat net, datt mer eis Hänn elo an de Schouss leeën. Am Géigendeel: Vill Projet’en am Natur-, Klima- an Ëmweltschutz sinn oder ginn realiséiert, sief et den Ausbau vum VeloK-System, de Projet vun der Solarenrgiegewënnung an Zesummenaarbecht mat eisem Jugendhaus an Greenpeace, d’Opstellen vun Insektenhoteler, oder awer de Projet wou mer hei stinn, den “Urban Gardening” dee mer op Initiativ vun ënner anerem eiser Ëmweltkommissioun realiséiert hunn. Erlaabt mer, datt ech  – iert mer d’Conventiounen mat de Leit ënnerschreiwen, déi um “Urban Gardening” deelhuelen – e puer Wieder iwwert dëse flotte Projet verléieren.

Bei de virege Generatiounen war et eng normal Saach, datt een säin eegent Geméis an Uebst gezillt huet an och konsomméiert huet. Dës Gewunnecht ass eis verluer gaangen an domadder och e flotten Nieweneffet: wann d ‘Leit am Gaart geschafft hunn, dann hunn se ënnerenee geschwat, hiert Wëssen ausgetosch an een huet deem aneren Tuyaue ginn, wéi ee wat am beschte soll planzen a wat ee soll beienee planzen fir Schiedlingen ofzehalen. Dëst Wëssen ass eis leider lues a lues verluer gaangen an dofir notze mer haut Pestiziden fir eis géint Schiedlingen ze wieren. Doduerch datt mer eis erëm méi intensiv mam Gaardebau beschäftegen, léiere mer vläit och erëm déi al Tricken an doduerch erreeche mer en Zil, wat d’Gemeng sech gesat huet, an zwar fir eng pestizidfräi Gemeng ze ginn.

Vill Leit scheien d’Gaardenaarbecht, well se beschwéierlech ass. Dofir hu mer de Choix getraff fir de Leit hei Héichbeeter unzebidden. Do kann een an enger angenehmer Héicht schafen wat d ‘Aarbecht vill vereinfacht.

Flott an de Gemeinschaftsgaardenanlagen ass och, datt dëst eng Plaz ass, wou Leit sech begéinen. Do wou Leit sech begéinen gëtt zesumme geschwat, et kritt ee Kontakt mat de Noperen, deen ee soss net kritt. Nieft dem Insiderwëssen iwwer d’Gardenaarbecht gëtt och iwwer aner Themen geschwat. Sou entstinn Frëndschaften an de Quartier kritt eng eegen Dynamik.

Fir Ofzeschléissen well ech e puer Mercien lassginn: do hu mer mol eis lokal Sektioun vun  Natur an Ëmwelt déi ouni grouss Ophiewes, besonnesch wäertvoll Aarbecht am Dingscht vun eiser Natur leeschten. Dann d ‘Firma “Mon Jardin”, déi eis d‘Beem geliwwert huet an eis Gemengenservicer déi den Dag vun haut organiséiert hunn, eis Emweltkommissioun, déi den Projet Urban Gardening initiéiert huet a last but not least Iech all, déi der gewëllt sidd mat engem klenge Gest eppes fir eise Planéit ze maachen.

Loosst Iech ärt Uebst a Geméis gutt schmaachen.

Assermentation de Madame Jessica Scala

Le 6 novembre 2017, Madame Jessica Scala, a prêté serment entre les mains de Monsieur Roland Schreiner, bourgmestre. Madame Scala a débuté sa carrière en tant qu’expéditionnaire administratif le 2 novembre 2017 au sein du secrétariat communal de Schifflange.

„Fairtrade Team Schëffleng“ traf Fairtrade Kaffeekooperative COMSA

Vor wenigen Tagen hatte das “Fairtrade Team Schëffleng” mit Luis Rodolfo Peñalba Sarmiento, Leiter und Geschäftsführer der Fairtrade Kooperativ COMSA aus der Stadt Marcala, gelegen im Hochgebirge Honduras, wo Kaffebohnen mit einem unverwechselbaren Aroma gedeihen, zu einem Gespräch eingeladen.

Um einen Ausweg aus der wirtschaftlichen Misere zu finden, gründeten vier Kleinbauern die Kaffeeorganisation COMSA – Café Orgánico Marcala Sociedad Anónima – vergleichbar mit einer GmbH, in der sie gemeinsam die wirtschaftlichen Entscheidungen treffen. Unzureichende Infrastrukturen und mangelnde Aufbereitungsanlagen verhinderten jedoch, dass die Kaffeeproduzenten ihre Ernte exportieren konnten. Der Zusammenschluss eröffnete neue Wege, und als sie sich von Fairtrade zertifizieren ließen, entstanden neue Absatzmärkte, auch die langwierige Umstellung auf Bioanbau wurde erfolgreich gemeistert.

Im Rahmen des Gespräches wurden u.a. die Arbeiten und Initiativen von Fairtrade Schifflingen, das Projekt der COMSA sowie der Wille und das Ziel der Stadt Marcala, eine Fairtrade Stadt zu werden und eben auch mögliche Kooperationen zwischen dem „Fairtrade Team Schëffleng“ und der COMSA-Kooperative besprochen. Mit Interesse nahm die Schifflinger Delegation zur Kenntnis, dass die Fairtrade Kooperative sich der Vision „La Finca Humana“ d.h. eines friedlichen Honduras verschrieben hat und alles tut um eine neue humanere Gesellschaft aufzubauen.

Mat Freed Musek machen

Virun e puer Deeg huet d’Schëfflenger Musek op d’Première vun engem klengen Film, realiséiert vum Fabien Spaus a produzéiert vum Sam Hastert invitéiert. Fir den Atwork wuar d’Sophie Lessure verantworltech.

A Präsenz vum Buergermeeschter Roland Schreiner, dem President vun der Harmonie Municipale Pascal Theodor an enger Rei vun Éieregäscht ewéi och Musikanten aus der Schëfflenger Musek ass de Film « The Passionate Heart of a Musician » präsentéiert ginn. Dësen klenge Film erzielt d’Geschicht vun engem Meedchen, dat eng passionéiert Flüttistin ass, mat senger Mamm an eng aner Uertschaft plënnert, a sech nees enger Museksgesellschaft uschléisst. Déi liicht melancholesch Geschicht ass mat faarweger a flotter Musek ënnerloucht a soll weisen wéi flott den Engagement an enger Musek ass, wat d’Elteren kënne maache fir d’Kanner zur Musek ze motivéieren, an datt d’Musek Jonker a manner Jonker zesumme bréngt.

Als Schauspiller waren Nora Schmit, Christiane Biewer (Mamm), Mett Kayser(Bopa) a Robert Schmit, an e Grupp vu Musikanten am Asaz. Szenen si gedréint ginn zu Schëffleng. E Grousse Merci sot de President vun der Musek, ewéi och de Réalisateur an de Produzent alle Leit, déi gehollef hunn dëse Projet ze realiséieren an ze finanzéieren. De Film gëtt elo op verschidde Filmfestivals presentéiert. De Buergermeeschter Roland Schreiner huet allen felicitéiert, déi de Film realiséiert a produzéiert hunn, déi am Film matgewierkt hunn a huet Bonne Chance bei de Filmconcours gewënscht.