Monthly Archives: mai 2020

Redémarrage an de Schoulen a beim Service d’Accueil

Mir wënschen de Kanner, den Enseignanten an Éducateuren eng flott a gelonge Rentrée.


 

Aktion “A voller Bléi”

Seit Jahren führt der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall die Aktion “A voller Bléi” durch.

Gemeinsam mit Partnergeschäften wollen sie die Menschen dazu anregen, insektenfreundliche Stauden, Kräuter und Frühblüher im privaten Garten oder auf dem Balkon zu pflanzen. Diese sollen Insekten, und vor allem den Wildbienen und Schmetterlingen, während der gesamten Saison genügend Futter bieten.

Alle wichtigen und interssanten Informationen betreffend dieses Thema finden Sie unter folgendem Link:

www.naturelo.meco.lu

Service “Pedibus” à partir du 25.05.2020

Aux parents d’élèves

Pour des raisons sanitaires, le service “Pedibus” ne saurait fonctionner à l’occasion de la reprise des cours de l’enseignement fondamental le 25.05.2020. Ainsi, nous vous prions de prendre d’ores et déjà vos dispositions.

Notre personnel du service Pedibus sera intégré dans l’encadrement scolaire.

Veuillez trouver ci-dessous quelques recommandations de la Police Grand-Ducale en matière de sécurité routière en situation de “rentrée scolaire” :

La Police tient à rappeler une série de messages préventifs à l’adresse des parents, des enfants et des automobilistes en relation avec la sécurité des enfants sur le chemin de l’école :

Messages pour les parents

Puisque vos enfants vous considèrent comme modèle à suivre, il est important que vos comportements ne contredisent pas vos conseils de prudence. Il est également recommandé d’habituer votre enfant le plus tôt possible à la circulation et de lui expliquer les dangers éventuels. Faites ainsi plusieurs fois le chemin de l’école ensemble avec votre enfant. Si vous ramenez votre enfant à l’école en voiture, veillez à ce qu’il descende toujours du côté du trottoir. À la fin des classes, attendez-le à la sortie de l’école en faisant attention qu’il ne soit pas obligé de traverser la rue pour vous rejoindre. Respectez également les interdictions de stationnement aux abords des écoles.

Messages pour les enfants

  • Empruntez toujours le trottoir du côté le plus sûr, c’est-à-dire vers les maisons et les jardins. Pour traverser la chaussée, utilisez les passages où se trouvent des feux de signalisations et à défaut de tels feux, empruntez les passages protégés pour piétons.
  • Assurez-vous avant de traverser la rue qu’il n’y ait pas de voitures en vue.

Message pour les conducteurs

Par manque d’expérience, les jeunes enfants ont du mal à anticiper les dangers de la route. Soyez-donc particulièrement attentif en vous approchant d’une école et soyez conscient qu’un enfant ne réagit pas de la même façon qu’un adulte.

Annulation des tournées du Bicherbus jusqu’au 1ier août 2020

Suite au caractère exceptionnel de la situation actuelle, et dans un souci de limiter la propagation du virus dans le cadre de la lutte contre le Covis-19, le Bicherbus est dans l’obligation d’annuler toutes les tournées prévues jusqu’au 1ier août 2020. La reprise des tournées est envisagée pour le 15 septembre 2020.

Informations / Informationen: Déconfinement phase 2

Conformément aux instructions ministérielles relatives au déconfinement, et compte tenu de la situation actuelle, le collège échevinal tient à informer la population schifflangeoise sur les dispositions et mesures qui vont de pair avec la procédure de déconfinement, comme suit:

Aufgrund der Auflockerung der Notstandsmassnahmen wie sie uns durch ministeriellen Beschluss mitgeteilt wurden, möchte der Schöffenrat die Bevölkerung von Schifflingen über die verschiedenen Massnahmen bezüglich der 2. Phase der Aufhebung der Ausgangsbeschränkung folgendermassen informieren:

Depl COVID-19 Phase2_F

Depl COVID-19 Phase2_D

 

Fir een Europa mat oppene Grenzen

Haut de 9 Mee 2020 um Europadag hunn d’Lëtzebuerger Gemengen op Initiativ vun de Gemengen aus de Grenzregiounen a mat Ënnerstëtzung vum Daachverband vun de Lëtzebuerger Gemengen a Stied, dem Syvicol, eng Solidaritéitsaktioun an d’Liewe geruff.

Um Europadag soll gewise ginn, datt an Europa d’Mënsche matenee liewen a schaffe wëllen, ouni Grenzen, ouni Barrièren … An dofir setzen sech d’Gemenge fir dat an, wat zanter Joren de Fall ass: Fir een Europa mat oppene Grenzen.

An alle Gemengen, déi matmaachen, hänken dofir als Zeechen vun der Solidaritéit an als Appel un een Oppent Europa: d’Europafändelen. Och zu Schëffleng ass dat de Fall.

De Schäfferot huet op d’Fräiheetsplaz geruff fir am klenge Krees – present woren e.a. de Schäffen- an de Gemengerot – hir Solidaritéit mat de Gemengen aus der Grenzregioun ze weisen, déi momentan duerch zoue Grenzen eng schwiereg Situatioun matmaachen. Dëst ënnert dem Motto: Zesumme liewen an Europa. Ouni Grenzen. Am Fridde mateneen.

An enger Interventioun huet de Buergermeeschter Paul Weimerskirch op de Stellewäert vun Europa, op d’Gebuertsstonn vun Europa an op d’Roll vun der Europäescher Unioun higewisen. Uschléissend ass déi an alle Gemenge virgedroen Deklaratioun virgelies ginn.

Hei fannt Dir déi kleng Ried vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch an d’Deklaratioun.

 

Vivre en Europe

Declaration

Op desem Site https://www.syvicol.lu/dossiers-thematiques/journee-de-l-europe fannt Dir e Pressecommuniqué an den Ofschlossvideo a 4 Sprooche vun eiser gemeinsamer Aktioun fir d’Ouverture vun de Grenzen am Kader vum Europadag.

Vël’Ok-Système ass erëm a Betrib.

Ab e Méinde 4. Mee geet de Vël’Ok-Système erëm a Betrib.

Dir fannt d’Vëloen op dënne gewinnte Platzen.

Blëtzschutz fir d’Gemeng

Am Kader vun der Renovatioun an dem Reamenagement vun de Baussenanlage vum Gemengenhaus, gëtt d’Gemeng elo och mat engem Bletzschutz equipéiert. Dës Aarbechte gi mat enger imposanter Aarbechtsbühn duerchgefouert, déi d’Bild ronderëm d’Gemeng an nächster Zäit präge wäert. D’Ziel ass et d’Gebai viru Blëtzaschléi ze schützen.

D’Käschte vun den Aarbechten, déi vun enger spezialiséierter Firma ausgefouert ginn, belafen sech op ronn 17.000  €.

Opgepasst – Changementer vum Schülertransport

 

Oppasse fir eis Schüler déi mam Bus (TICE) an d’Schoul fueren.

Vun e Samschden den 09. Mee bis de Méinden, de 25. Mee um 6.00 Auer, ass Strooss rue du Moulin Richtung Esch/Lalleng an Esch/Lalleng Richtung Schëffleng fir de Verkéier gespaart. (Chantier bei der Bréck, bei de Weieren)

D’Busarrête Cité um Benn, Cité Emile Mayrisch (béidsäiteg) an Ecole Nelly Stein (béidsäiteg) sinn gespaart.

Schülerbusse fueren duerch rue Denis Netgen (Arrêt Paerchen beim Fussballterrain), rue de Drusenheim, avenue de Libération (Arrêt Huelewee) an den Arrêt Millchen an der Escherstrooss iwwert Esch/Neiduerf an d’Schoulen.

De Retour ass Esch Neiduerf iwwert d’Escherstross (Arrêt Milchen), avenue de la Libération arrêt Huelewee, arrêt Stadthaus a rue Denis Netgen arrêt Paerchen.

Ligne 314 Esch/Schëffleng/Féitz/Monnerech (an de Retour) vum RGTR fiert déi Zäit vum Chantier guer net duerch Schëffleng.

 

Bleift gesond