Monthly Archives: juin 2018

Schëfflenger Fest 2018

Schëfflenger Fest 2018

De Freiden 22. Juni huet déi 15. Editioun vum Schëfflenger Fest stattfonnt. Nom Te Deum, dem Cortège an der traditioneller Ried vum Buergermeeschter ass duerno zwee Deeg laang gefeiert ginn. Hei huet de Buergermeeschter Paul Weimerskirch vun der Geleeënheet profitéiert fir un eis gesellschaftlech Wäerter an d’Wichtegkeet vum „Mateneen“ ze erënneren.

Ganzer 22 Veräiner hunn bei dësem flotten Volleksfest mat engem Iess- oder Gedrénksstand matgemaach an 52 Veräiner hunn um Cortège deelgeholl. Am ganzen sinn 7 Museksgruppen opgetrueden, ee Feierspektakel um Virowend an eng Partie Optrëtter vun Schëfflenger Veräiner hunn hei jonk a manner jonk begeeschtert.

   

Fir Kanneranimatioun war och mi wéi gesuergt mat Sprangschlässer an Bastelaktivitéiten wärend dem ganzen Fest. Esou ass jiddereen op seng Käschten komm. Mär freeën eis elo schonn op dat nächst Joer.

  

Méi Fotoen fann Där hei.

Sur les traces du passé

Deux nouveaux sentiers historiques ont été inaugurés le 21 juin 2018 à Schifflange. Il s’agit d’un nouvel itinéraire culturel et d’un circuit nommé « Sites en souvenir de la résistance ». Ils présentent l’histoire de la ville sur 26 panneaux informatifs.

Le circuit « Sites en souvenir de la résistance » aborde les thèmes de l’occupation du Luxembourg par le Troisième Reich, la résistance, la grève générale du 31 août 1942 et la libération lors de la Seconde Guerre mondiale.

L’itinéraire culturel 2 présente l’histoire de la ville de Schifflange et sa période industrielle. À partir de 1870, grâce à l’industrie sidérurgique, Schifflange a connu un essor économique important et un accroissement de la population considérable. Dans ce contexte, plusieurs cités ouvrières ont vu le jour.

En proposant ces deux circuits, la commune vise à présenter son histoire de manière vivante et à préserver son passé.

Verdeelen vun Dampmelder/ Distribution de détecteurs de fumée

Heimat informéiere mir iech, dass dir ären Dampmelder, ab e Méinden, de 25.06.2018, bei eis op der Gemeng am Guichet unique (Büro 1, RdC während den normalen Ëffnungszäiten) kënnt siche kommen. Bréngt w.e.g. äre Bréif mat deen dir vum Inneminister geschéckt krut. Merci.

Par la présente, nous vous informons que les détecteurs de fumée peuvent être retirés à la Commune au Guichet unique (Bureau 1, RdC pendant les heures de bureaux) à partir de lundi, 25.06.2018. Prière d’apporter votre lettre reçue par le Ministère de l’Intérieur. Merci. 

Weider Informatiounen ënnert: 
Plus amples informations sur le site: 

Rauchmelder.lu

                                                                                                                            

Schëfflenger Fest

Léif Matbierger, Léif Matbiergerinnen,

Mat dësem klenge Schreiwes invitéieren mir Iech vun Häerzen op eist Schëfflenger Fest; besonnesch op d’Virowendfestivitéiten am Kader vun eisem Nationalfeierdag. E flotte Programm erwaart Iech – op jonk oder manner jonk.

Et geet jo drëm an eiser Gemeng de Fändel vum Mateneen héich zehalen. D‘Schëfflenger Fest ronderëm d‘Feierlechkeeten vum Nationale Feierdag sinn dozou eng flott Geleeënheet. An de kulturelle Mateneen, de sportlech Engagement an dat gesellschaftlech Zesummespill sinn jo ouni Zweiwel de Pilier vun enger gesonder a konvivialer Gemeng. Eng Gemeng, wou jidder Eenzelen zielt, op Jonk oder Al, op Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger.

Gutt a flott a Infrastrukturen sinn wichteg! Allerdéngs brauch d’Liewen an der Gemeng Oppenheet, Versteesdemech an Toleranz. De Nationalfeierdag an och aner Recontres an eiser Gemeng sollen dozou bäidroen.

E puer Deeg virum Nationalfeierdag dës puer Reflexiounen iwwert eist Zesummeliewen. Iwwert eisen Mateneen. Iwwert Solidaritéit. Am Kader vun eise Fairtradeaktivitéiten hu mir e Projet initiéiert mat der Kaffecoopérative COMSA aus der Stad Marcala. De Gemengerot huet eestëmmeg eng Partnerschaft mat der Stad Marcala am Honduras zougestëmmt. An de Fairtrade Team promovéiert de Schëfflenger Kaffie.

Mir wëllen och eiser Partnerschaft mat der elsässescher Stadt Drusenheim en neien Elan ginn a mat neien frëschen Ideen dëse Jumelage – vun der Éierebuergermeeschter Astrid Lulling am Joer 1997 an d‘Liewe geruff an vum Éierebuergermeeschter Roland Schreiner virun e puer Joer nees relancéiert ginn – nei beliewen. Dobäi wäert eis Kultur-, Sport- a Fräizäit- Kommissioun e wichtegen Acteur sinn. Awer och eis Veräiner solle hei mat agebonne ginn, virun allem eisen Syndicat d’Initiative soll do mat am Spill sinn. Et soll hei ëm Austausch goen um kulturellen, sportlechen an awer och um gesellschaftlechen Plang.

Mir freeën eis elo Iech op den Festivitéite vum Nationalfeierdag ze begéinen, ze begréissen.

Am Numm vum Schäffe- a Gemengerot Paul Weimerskirch Buergermeeschter.

Weider Detailer fannt Dir op eisem Flyer / Vous trouverez de plus amples informations sur notre flyer:

Spezialzich am Kader vun Nationalfeierdag

Am Kader vun Nationalfeierdag huet déi national Eisebunnsgesellschaft CFL Spezialzich agesat.

Am Unhang fann dir déi genau Horairen.

Info client Nationalfeierdag 2018

Informatik an der Schoul

Am Computersall vun der Albert Wingert Schoul hunn 24 Schëfflenger Schoulkanner aus den Hänn vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch een Diplom kritt fir hir erfollegräich Participatioun um Informatikscours vum Code Club Lëtzebuerg; dëst ënnert der Leedung vum Claudio Mourato. De Code Club huet sech zum Zill gesat, de Schüler aus dem Enseignement fondamental op eng spilleresche Aart a Weis mat der digitaler Welt, mat der Informatik an de moderne Kommunikatiounsmëttel vertraut ze maachen.

Wärend enger Stonn an der Woch hunn sech d’Schüler reegelméisseg getraff fir een Abléck an d’Informatik awer besonnesch an d’Programmatioun ze kréien. Och verschidde Kenntnisser am Ëmgang mat der Elektronik stoungen um Ordre du Jour. Dëst éischt Erfarungen mat der Informatik a Programmatioun ware fir all Kanner intressant, flott a léierräich. Besonnesch innovativ war de selwer gebastelten elektronesche Roboter fir d’Fierwe vun Ouschtereeër. Des Weideren sinn néng Computerspiller am Scratch entwéckelt ginn. Eng éischt Approche mat der H.T.M.L. war e weidere Punkt aus dem Cours.

A Präsenz vun enger Rei Memberen aus dem Gemengerot huet de Paul Weimerskirch alle Kanner felicitéiert, den Elteren, dem Schoulservice an dem Chargée de Cours Claudio Mourato Merci gesot fir den Engagement. Den kompetenten Ëmgang mat der Informatik ass eng sënnvoll a pädagogesch wäertvoll Initiativ fir d’Kanner, déi wësse sollen, dat hannert dem Computer méi stécht ewéi Spillereien, esou de Buergermeeschter, deen ënnerstrach huet, datt och dat nächst Schouljoer Initiatioun fir Programmatioun an Informatik um Programm steet.

Lecture des compteurs à gaz par les étudiants

                                                                                                                  

La société SUDGAZ tient à vous informer que pendant la période du 25 juin au 20 juillet 2018, des étudiants effectueront des lectures de compteurs à gaz au sein de notre commune.

Afin d’éviter toute fraude par une tierce personne, les étudiants seront munis d’une pièce d’identité émise par la société SUDGAZ.

Merci pour votre compréhension

Gemeinsame Brandschutzübung von Feuerwehr und Polizei

Am Samstag fand erstmals eine gemeinsame Brandschutzübung der Belegschaft des Polizeikommissariats und der Freiwilligen Feuerwehr statt. Ziel war es zu überprüfen, ob Brandschutz, Evakuierung und Erste Hilfe so organisiert sind, dass auch der Sicherheit im Gebäude Rechnung getragen wird.

Als Ausgangslage wurde angenommen, dass es zu einem Brand im Dienstgebäude gekommen ist, wobei zwei Personen zu dieser Zeit im Hause weilten. Es sollte eine weitgehend realistische Situation sein mit Verrauchung des Kellers, der Zimmer und des Treppenhauses. Die Übung war weder intern noch extern bewusst angekündigt, um möglichst realitätsnah den Echtfall trainieren zu können. Auch ging es darum zu prüfen, ob die gemeindeübergreifenden Alarmierungswege funktionierten. Vor Ort waren der lokale Zivilschutzdienst aus Schifflingen mit Feuerwehrautos und Ambulanz, mit der Unterstützung der Escher Wehr sowie natürlich die Verantwortlichen des Polizeikommissariats.

Die Übung wurde durchgeführt im Beisein von Bürgermeister Paul Weimerskirch sowie der beiden Schöffen Carlo Lecuit und Albert Kalmes. Nach der Übung wurde gemeinsam überprüft, ob irgendwo Optimierungsbedarf besteht. Feuerwehr und Polizei waren allerdings mit den ersten Ergebnissen der Übung zufrieden.

                                                                                       

Musique à l’école

Um die Musikbegeisterung bei Kindern zu unterstützen und zu fördern bietet die Gemeinde Schifflingen den Kurs “Musique à l’école” an. Dieser fand über das gesamte Schuljahr hinweg immer dienstags von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Nelly Stein-Schule statt. Nach jedem abgeschlossenen Jahr erhalten die Kindern, für ihre Teilnahme am Kurs, ein Diplom. Dieses wurde ihnen am 11. Juni 2018 von Bürgermeister Paul Weimerskirch,  überreicht, in Anwesenheit der Schöffen Albert Kalmes, Marc Spautz und Carlo Lecuit, Mitgliedern des Gemeinderats und Vertretern des Schuldienstes der Gemeinde. Voller Stolz nahmen die kleinen Teilnehmer ihr Diplom entgegen.

           

       

Beréngung vu Storchen

De Wäisse Storch britt säit 2013 zu Lëtzebuerg um Gebitt vum Dumontshaff – Lameschermillen. D’Renaturéierung vun der Uelzecht huet et méiglech gemaach, dass des charismatesch Vullenaart sech vum selwen hei ugesidelt huet. Di Jonk ginn all Joers vun de Mataarbechter vun der Centrale Ornithologique vu Natur&Ëmwelt beréngt, fir spéiderhin individuell kënnen ze erkennen. De Männche vun der aktueller Bruttkoppel gouf iwwregens als jonke Storch 2012 op engen Nascht bei Stuttgart beréngt; hien ass säit 2014 de Revéierstorch um Dumontshaff.