Posts By: schifflange101

Remise des chèques “Schëffleng Hëlleft”

Le lundi 05 décembre 2016 l’association « Schëffleng Hëlleft » a pu remettre 3 chèques d’une valeur totale de 30.000€ aux associations suivantes: SOS Villages d’Enfants, Île aux Clowns et Le Chemin de l’Ecole.

SOS Villages d’Enfants :

Actuellement, l’association luxembourgeoise finance 2 Villages d’Enfants SOS, 19 programmes de renforcement des familles, 3 programmes d’éducation et de formation, ainsi que 3 programmes d’aide d’urgence et d’aide à la reconstruction (Syrie, Népal et Niger)qui viennent en aide à des nombreux enfants et familles vulnérables dans le monde.
Par ailleurs, l’association fait également de l’éducation au développement un de ses points forts et mène des actions de sensibilisation dans les écoles et auprès du public luxembourgeois.

Île aux Clowns :

L’Ile aux Clowns est une asbl qui a pour objectif premier d’apporter de la bonne humeur, de la joie et des sourires aux personnes confrontées, momentanément ou non, à des conditions de vie difficiles. Les clowns, colorés et enjoués, interviennent autant en milieu hospitalier qu’au sein de tout autre établissement ou structure à vocation sociale et sanitaire. Ils sont disponibles pour les enfants comme pour les seniors. Ils distillent également leur gaieté aux personnes défavorisées ou souffrant de solitude.

Le Chemin de l’Ecole :

Le « Chemin de l’École » est une initiative qui vise à attirer l’attention sur l’importance de l’éducation.
A travers le regard photographique de jeunes élèves des divers coins du globe,  ils réalisent des expositions itinérantes illustrant les environnements respectifs. Encadrés de photographes professionnels, les élèves des différents endroits collaborent à la conception des expositions. Par la suite ces expositions sont conçues pour être mises à disposition d’institutions ou d’entreprises afin de générer des dons.
Ces fonds collectés serviront à acquérir du matériel nécessaire pour les écoles participantes et investir dans des projets de microfinance soutenant l’éducation dans ces mêmes pays.
Ce projet est aussi un projet pédagogique puisqu’à chaque destination, à chaque école choisie pour réaliser les photos est associée une école ou un lycée luxembourgeois.

Niklosmoart 2016

En collaboration avec la Commission de la Culture, des Sports et des Loisirs, l’ACAS et le Syndicat d’Initiative, la Commune de Schifflange a organisé une nouvelle édition du “Niklosmoart”. La bonne ambiance a été garantie grâce aux enfants de la Maison relais, l’Harmonie municipale et le groupe Saxitude. De nombreux stands organisés par les associations locales ont proposé entre autre du vin chaud, des crèpes ou encore des marrons… Le dimanche 04 décembre le Saint Nicolas est arrivé en train à Schifflange, afin de récompenser les enfants schifflangeois sages avec un petit sachet plein de friandises.

Dag vum Bam 2016

Schëffleng „aktiv am Klimaschutz“

 Ried vum Buergermeeschter Roland Schreiner am Kader vum Dag vum Bam zu Schëffleng den 1. Dezember 2016

Och wa mer eis dëst Joer net genee un den Datum vum internationalen Dag vum Bam gehalen hunn, sou ass et eis als Schëfflenger Gemeng awer trotzdem wichteg datt mer di Traditioun vum Dag vum Bam bäibehalen an domader op en Neits eist Engagement och no baussen hin dokumentéieren. De Beem ass et och sécherlech egal wann se 3 Wochen mi spéit bei d ‘Leit heemkommen.

Besonnesch frou sinn ech datt fir dës 20. Editioun vum Dag vum Bam net manner wéi 83 Famillen eisem Opruff gefollegt sinn an e Bam bei eis bestallt hunn. A genau sou frou sinn ech datt esou vill Leit den Owend extra heihi komm sinn fir hire Bam perséinlech ewech ze huelen.

Nieft dëser Aktioun investéieren mer als Schëfflenger Gemeng am Laf vum Joer bestänneg an d ‘Erhalen vu Natur Raim an un d ‘Schafen vu neie Natur Raim. Och hu mer eng Onmass vu neie Biotopen geschaf, anerer hu mer opgewäert oder restauréiert. Virun e puer Joer hu mer d ‘Uelzecht renaturéiert, Bongerten a Weieren ugeluecht, Solitärbeem geplanzt, Dréchemaueren gebaut an Nisthëllefen opgeriicht fir verschidde Vullen Aarten, wéi de Mauersegler, d’Schleiereil, d’Hausschmuewel a besonnesch fir de Storch.

Wa mer also an der Vergaangenheet scho vill gemat hunn – maer sinn jo och net fir näischt als eenzeg Lëtzebuerger urban Gemeng – mam gëllenen, also deem héchsten europäeschen Energy Award ausgezeechent – heescht dat net datt mer eis Hänn elo an de Schouss leeën. Am Géigendeel: de Schäfferot proposéiert dem Conseil an enger nächster Gemengerotssitzung Devis‘en am Natur-, Klima- an Ëmweltschutz matzedroen an enger Héicht vun ronn 1,6 Milliounen Euro. Dee gréisste Projet ass d’Renaturéierung vun der Kiemelbach, e Projet deen Dank der Federführung vun eiser Gemeng am Kader vum Contrat de Rivière Alzette an an Zesummenaarbecht mat de franséischen Kollegen vun der Kläranlag vun Oth vun europäeschen Fördergelder profitéiert.

Mais och aner Projeten wëlle mer realiséieren sief et den Ausbau vum VeloK-System, d ‘Schafen vun Urban Gardening oder och nach Projeten an der Solarenrgiegewënnung an Zesummenaarbecht mat eisem Jugendhaus an Greenpeace.

An all dës Projeten reit sech dann di Aktioun vun haut gutt an well duerch d ‘Planze vun den einheimeschen Äppel- a Birebeem ka jiddereen en Deel dozou bäidroen fir dem Beiestierwen entgéint ze wierken an zu enger Verbesserung vun der Biodiversitéit bäizedroen.

Fir Ofzeschléissen well ech e puer Mercien lassginn: do hu mer mol eis lokal Sektioun vun  Natur an Ëmwelt déi ouni grouss Ophiewes, besonnesch wäertvoll Aarbecht am Dingscht vun eiser Natur leeschten. Dann d ‘Firma “Mon Jardin”, déi eis d ‘Beem geliwwert huet an eis Gemengenservicer déi den Dag vun haut organiséiert hunn a last but not least Iech all, déi der gewëllt sidd mat engem klenge Gest eppes fir eise Planéit ze maachen.

Loosst Iech an e puer Joer d ’Äppel an d ‘Biren gutt schmaachen an elo à l’immédiat den Éiereglühwäin deen eis Madamen Iech elo servéieren.

Ofschafen vun den Barrièren

Ab dëser Woch ass de klenge Park tëschent der Aloyse Kayser- an der Liberatiounsstrooss fir d’Foussgänger gespaart an Preparativen fir d’Aarbechten fänken un.

Eise Club Senior deelt mat!

Rendez-vous sur notre agenda pour découvrir nos activités.
Veranstalter : Club Haus Beim Kiosk” (Schifflange)
Tel.: 26 54 04 92

Büroen sin zou bis den 02.01.2017
Fir all weider Informatiounen kontaktéiert  w.e.g de Club Senior um Tél: 26 54 04 92 oder per mail  

Neit Kommissariat «Porte du Sud» zu Schëffleng.

Am Kader vun der Reform vun der Police hunn d’Kommissariater Schëffleng a Monnerech fusionéiert. Den 22. November 2016 hat Police d’Awunner aus de Gemengen Schëffleng, Monnerech, Recken op der Mess a Leideleng an den Hall Polyvalent op eng Informatiounsversammlung invitéiert fir hinnen do all néideg Informatiounen iwwert de Fonctionnement vum neien Kommissariat ze ginn.

Den 28. November 2016 ass et dann esou wäit an dat 1. Kommissariat vun der neier Generatioun mescht offiziell seng Dieren zu Schëffleng op. Ënnert dem Numm „Porte du Sud“ well d’Police de Bierger méi no, méi präsent, méi visibel a virun allem méi disponibel sinn. Vun 7.00 Auer bis 21.00 Auer ass dat neit Kommissariat op an 12 Polizisten stinn am Déngscht vun de Bierger.

Hei all wichteg Kontakter vun eiser Police:

2, rue Aloyse Kayser
L-3852 Schifflange

Postadress:

Commissariat de Police „Porte du Sud“
B.P. 21
L-3801 Schifflange

Telefon : 244 57-200

E-mail :

Am Noutfall mellt Iech w.e.g um 113.

Une commune qui change

Toutes les informations de votre commune sur un point.

Harmonisation des heures d’ouverture

A partir du 4 janvier 2016, les heures d’ouverture des services administratifs de la commune sont harmonisées: du lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 heures

Ab dem 4. Januar 2016 sind die Öffnungszeiten aller adminstrativen Abteilungen der Gemeinde harmonisiert: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Vacance de poste ingénieur technicien

L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager pour son Service de l’Urbanisme et du Développement Durable un fonctionnaire à plein temps et à durée indéterminée dans la carrière de:

l’ingénieur technicien (m/f)

 Seront admis(es) à concourir pour le poste en question, les candidats ayant réussi à l’examen d’admissibilité dans la carrière de l’ingénieur technicien, une certaine expérience professionnelle pouvant constituer un avantage.

Vos tâches:

 • Collaborer lors du contrôle des demandes d’autorisation de construire ;
 • Collaborer lors de l’élaboration des dossiers en relation avec l’aménagement communal ;
 • Organiser la vérification systématique de la conformité des projets de constructions par rapport aux autorisations de construire ;
 • Elaborer des critères issus des objectifs du pacte-climat tendant à intégrer la notion du développement durable dans les dossiers de l’aménagement communal ;
 • Elaborer des dossiers de sensibilisation pour le public afin de transposer les objectifs du pacte-climat sur le plus grand nombre de projets de construction réalisés sur le territoire de la commune…

Votre profil:

 • Etre rigoureux, précis et autonome dans l’exécution de ses tâches ;
 • Une expérience confirmée en urbanisme constituera un avantage;
 • L’utilisation correcte d’un théodolite est un atout.

Pièces à joindre à la demande:

 • Un extrait de l’acte de naissance récent (à se procurer à l’administration communale de votre lieu de naissance);
 • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité;
 • Un extrait récent du casier judiciaire;
 • Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis;
 • Un curriculum vitae détaillé avec photo récente
 • Une copie du certificat de réussite à l’examen d’admissibilité pour la carrière de l’ingénieur technicien.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Les demandes munies de toutes les pièces requises sont à adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Schifflange , B.P. 11, L-3801 SCHIFFLANGE pour le vendredi, 8 janvier 2016 au plus tard.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Roland SCHREINER, Bourgmestre

Paul WEIMERSKIRCH, Carlo FEIEREISEN, Echevins.

Schifflinger Jugendhaus – neue Broschüre

Im Rahmen online jerseys des nba wholesale jerseys 10jährigen Bestehens http://www.cheapjerseysgo.com des Schifflinger Jugendhauses präsentierten die Verantwortlichen kürzlich eine neue http://www.wholesalejerseys1.com Brochüre.

Pressemitteilung des Schifflinger Jugendhauses

Im