Monthly Archives: décembre 2018

Schéi Feierdeeg

Les bureaux de l’Administration communale seront fermés le 24.12.2018 à partir de 11.00 hres jusqu’au 26.12.2018 inclus.

En cas de décès, une permanence sera prévue le mercredi (26.12.) de 10.00 hrs à 12.00 hrs. Veuillez appeler au 621 45 87 57.

MERCI pour votre compréhension.

Permanence de l’état civil

Par la présente, nous vous informons que le bureau de l’état civil restera fermé de lundi (24.12) à partir de 11.00 hrs jusqu’à jeudi (27.12) à 08.00 hrs.

En cas de décès, une permanence sera prévue le mercredi (26.12.) de 10.00 hrs à 12.00 hrs. Veuillez appeler au 621 45 87 57.

Merci pour votre compréhension.

Schëffleng – Centre de promesses fir den Télévie 2019

Lancement vum Télévie

Den 2. Dezember huet de Kleeschen der Coordinatrice Diane Wunsch vun RTL d’Häerz vum Télévie iwwerreecht. Elo kann et lass goen. Wann Dir wëllt matmaachen, da mellt Iech ënnert der Nummer 54 50 61 214.

Mär soe MERCI am viraus.

Interdiction de feux d’artifice

Il est porté à la connaissance de la population schifflangeoise que, conformément à l’article 7 du règlement général de Police de la Commune de Schifflange, il est défendu de faire usage de feux d’artifice ou de faire éclater des matières fulminantes de quelque nature que ce soit sur le territoire de la Commune de Schifflange.

Cette interdiction vaut également pour la Saint Sylvestre.

Budgetsried 2019 vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch

Am Kader vun den Budgetsdiskussiounen fir 2019 kenn Dir am Anhang dem Buergermeeschter seng komplett Ried noliesen.

Ried fir Budget 2019!

Gelongen Seniorefeier

Den 7. Dezember hat de Schäfferot an d’Seniorekommissioun all Schëfflenger Rentner op hir traditionelle Seniorefeier invitéiert.

       
Dëst Joer war Seniorefeier allerdéngs alles anescht ewéi traditionelle. D’Seniorekommissioun wollt e neien Wee goen an de Leit net nëmmen e flotten a gesellegen Nomëtten bei Kaffi a Kuch ubidden, neen si hunn sech dem Challenge gestallt an den Senioren e Mëttegiessen zerwéiert. D’Seniorekommissioun huet sech deier grousser Erausfuerderung gestallt an zesummen mat den Gemengeresponsabelen zanter de Summerméint intensiv un der Organisatioun geschafft.

Mam „Apérotime“ ass dëse flotten Dag agelaut ginn, éier géint 12.30 Auer d’Iessen vun den Memberen vun der Seniorekommissioun zerwéiert ginn ass.

De President vun der Seniorekommissioun, Pierrot Feiereisen, an de Buergermeeschter, Paul Weimerskirch hu sech an hire jeeweilegen Rieden erfreet gewisen, dass trotz dem „Experiment“ vill Senioren dem Opruff gefollegt sinn an hunn all den Acteuren déi zum geléngen vun der Seniorefeier bäigedroen hunn e grousse Merci gesot.

Fir den musikaleschen Encadrement hun „Les Gavroches“ gesuergt.

        

Célébration du 11.000e habitant

Dans un petit cadre festif le Collège des bourgmestre et échevins a rencontré le 11.000e habitant de la Commune de Schifflange. Le 16 octobre 2018 Monsieur Min Prasad Panday s’est installé dans notre commune  avec son épouse, Madame Asmita Bhattarai, et leur fils Asmin.

Flotte Weekend hei zu Schëffleng

Den 1. an 2. Dezember ware gleich véier grouss Evenementer am Hall Polyvalent.

De Schäfferot an Zesummenaarbecht mat der Kultur-, Sport- a Fräizaitkommissioun haaten op den Niklosmoart an op dei 30. Editioun vun der Hobbyausstellung invitéiert.

                               

Sonndes, den 2. Dezember haat sech heije Besuch ugekënnegt. De Kleeschen war op Besuch.

              

Nach bis den 5. Dezember ass och eng Ausstellung vun Modelleisebunnszich ze bewonneren

        

Kollegen vun der AMCIS hun e flotte Film iwert d’Ausstellung gemach.