Monthly Archives: février 2018

Workshops MASTERPLANG SCHËFFLENG

A quoi sert le MASTERPLANG SCHËFFLENG?

La commune de Schifflange vise un développement communal durable et viable. Le MASTERPLANG SCHËFFLENG ou plan directeur, en constitue une étape indispensable. Tout citoyen schifflangeois, est cordialement invité d’y participer à travers les trois ateliers (workshops) proposés.

Le MASTERPLANG SCHËFFLENG intègre plusieurs thèmes dans le domaine du développement urbain et de la mobilité, l’idée étant de les rassembler dans une planification cohérente. Les trois ateliers sont interdépendants et se complètent mutuellement.

Les ateliers auront lieu à l’Hôtel de Ville dans la salle Grand-Duc Jean aux dates suivantes:

26.03.2018
23.04.2018
24.09.2018

Inscriptions pour les trois ateliers jusqu’au 12 mars 2018 (formulaire d’inscription, voir PDF ci-dessous)

Pour plus amples informations ainsi que pour l’inscription pour les trois ateliers (workshops) veuillez consulter le PDF ci-dessous :

———————————————————————————

Wozu dient der MASTERPLANG SCHËFFLENG?

Die Gemeinde Schifflingen hat sich eine nachhaltige und zukunftsfähige Gemeindeentwicklung zum Ziel gesetzt. Zu diesem Zweck soll der MASTERPLANG SCHËFFLENG, oder Leitfaden, aufgestellt werden. Jeder Bürger ist herzlich eingeladen, im Rahmen von den drei vorgeschlagenen Workshops mitzuarbeiten.

Der MASTERPLANG SCHËFFLENG  umfasst mehrere Themenfelder rund um Stadtentwicklung und Mobilität und soll diese zu einer Gesamtplanung zusammenführen. Die drei Workshops bauen jeweils aufeinander auf.

Die Workshops finden an den folgenden Terminen jeweils im Gemeindehaus, in der „Salle Grand-Duc Jean“, statt:

26.03.2018
23.04.2018
24.09.2018

Anmeldung für die Workshops bis 12. März 2018 (Anmeldeformular, siehe untenstehendes PDF)

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für die drei Workshops finden Sie hier:

Scheckiwwerreechung no der Bicherwoch 

Een Deel vum Erléis vun der Bicherwoch kruten d’Responsabel vun de Schëfflenger Schoulbibliothéiken, de 26. Februar 2018, feierlech als Scheck iwwerreecht.

Vum 9. bis de 14. Oktober 2017 hat an der Gemeng, an der Salle Grand-Duc Jean d’Bicherwoch stattfonnt. Et war déi 2. Kéier dass d ‘Gemeng d’Bicherwoch an Zesummenaarbecht mat der “Librairie Ernster” organiséiert hat.

Insgesamt goufe Bicher am Wäert vu ronn 7.000 Euro verkaf. Vun dësem Erléis geet ëmmer een Deel un d’Responsabel vun de Schëfflenger Schoulbibliothéiken.

Dëst Joer goufen dräi Schecken iwwerreecht dovunner zwee un d’Michèle Pauly, Responsabel vun der Bibliothéik vun der Lydie Schmit an Nelly Stein Schoul. E weidere Scheck huet de Buergermeeschter Paul Weimerskirch un déi Responsabel vun der Bibliothéik vun der Albert Wingert Schoul, Fanny Christophory a Philip Ries, iwwerreecht.

Bei der Bicherwoch fläisseg matgehollef an engagéiert hunn sech ënnert anerem och: Dijana Ibraković, Idette Cattivelli, Liette Simon, Marie Thill an Dirk Wagner, an och d’Enseignante vum Cycle 1 déi mat hire Kanner ëmmer flott a schéi Biller mole fir de Sall ze dekoréieren.

                                                       

Feierstunde für verdienstvolles Gemeindepersonal und drei Lehrkräfte

Am 22. Februar 2018 hatte der Schöffenrat verdienstvolles Personal, das seit nunmehr 20 Jahren im Dienste der Schifflinger Bürger steht zu einer offiziellen Feier ins „Centre Associatif Am Rit“ eingeladen.

Im Laufe des Abends überreichte Bürgermeister Paul Weimerskirch, in Beisein der Schöffen Marc Spautz, Albert Kalmes, Carlo Lecuit und mehreren Gemeinderäten, Verdienstuhren an:

  • Guy Spanier, technischer Ingenieur und Vorgesetzter der Dienststelle für nachhaltige Bauten- und Stadtentwicklung
  • Danièle Van Praet-Schmit, Gemeindeangestellte, tätig im „Centre Sportif“
  • Christiane Zacharias-Hansen, Gemeindebeamtin, tätig als Krankenschwester in den 3 Schulgebäuden

Sowie an drei Lehrerinnen:

  • Isabelle Forti-Kayser, Vorschullehrerin in der Lydie Schmit Schule
  • Fabienne Trierweiler-Heinz, ebenfalls Vorschullehrerin in der Nelly Stein Schule und
  • Nicole Weber-Kemp, Lehrerin im Zyklus 4 in der Nelly Stein Schule. Frau Weber-Kemp konnte an besagtem Abend leider nicht anwesend sein.

Eise fréieren Gemengesekretär Victor de Bourcy huet Gebuertsdag gefeiert

Den de Bourcy Vic, wei hie genannt gëtt, ass ville Schëfflenger Leit e Begrëff. Den 22. Februar 2018 huet hie bei gudder Gesondheet sein 95sten Gebuertsdag konnte feieren.

Zanter senger Gebuert 1923 zu Schëffleng ass hien ëmmer mat eiser Uertschaft verbonne bliwwen.

Hien war vum 01.06.1970 – 31.03.1980 Gemengesekretär an huet beim Antrëtt an seng wuelverdéngten Pensioun den Titel vum „secrétaire communal honoraire de la commune de Schifflange“ kritt.

1949 huet hien sech mam Léonie Boever zu Schëffleng bestuet, di och zu Schëffleng op d’Welt komm war, éier si 1994 hire Mann an hir 2 Kanner, d’Christiane Weynandt-de Bourcy an den Dr Gaston de Bourcy, fir ëmmer a vill ze fréi verlooss huet.

5 Enkelkanner hu si him geschenkt awer säi ganze Stolz ass seng kleng Urenkelin Emma.

De Buergermeeschter Paul Weimerskirch, d’Schäffen Marc Spautz, Albert Kalmes a Carlo Lecuit,  hunn dem Jubilar di allerbeschten Gléckwënsch vun der Gemeng entgéint bruecht an sech fir a 5 Joer ugemellt, wann um Gebuertsdagskuch 100 Käerzen stinn.

Dëse Wënsch hunn sech natierlech d’Vertrieder vun der Seniorenkommission an dem Syndicat d’Initiative ugeschloss.

Kleedersammlung/Ramassage de vieux vêtements

Wéi all Joer organiséiert d’Asbl „Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché“  urschtert ganz Land hir grouss Kleedersammlung.

Zu Schëffleng ass des Kollekt

Mëttwochs, den 07.03.2018 vun 08.00 Auer mueres un

All Zort vun Gezei gett gebraucht an all Kleeder ginn erëm verwäert

MERCI am viraus fir Är Hëllef

Chaque année, l’asbl „Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché“ organisera à travers tout le pays l’action

 « Ramassage de vieux vêtements »

Dans notre commune la collecte aura lieu

mercredi, le 07.03.2018 à partir de 08.00 heures

L’asbl a besoin des textiles de tous genres et tous les vêtements seront réutilisés

MERCI d’avance de votre aide

 

Grouss Fréijoersbotz/Action de nettoyage

D’Gemeng Schëffleng an hir Ëmweltkommissioun organiséieren e Samschden, den 17.03.2018 eng grouss Fréijoersbotz.

All Awunner sinn invitéiert do matzemachen.

Detailler kenn Dir op eisem Flyer noliesen.

Fréijoersbotz_2018_

La commune de Schifflange et sa commission de l’environnement organiseront une “Fréijoersbotz” en date du samedi, 17 mars 2018.

Tous les habitants sont invités à y participer.

Veuillez trouver les détails sous le lien ci-dessous.

Fréijoersbotz_2018_

Schüler und Studenten waren “Active”

Jugendliche und junge Berufseinsteiger, wissen nicht immer wie sie in der Berufswelt Fuß fassen können. Viele von ihnen wissen häufig nicht welcher Beruf zu ihnen passt oder welche Berufsmöglichkeiten für sie in Frage kommen. Um ihnen bei ihrem Berufseinstieg bzw. ihrer Berufswahl zu helfen, wurde auch dieses Jahr wieder die Börse “Be Active: Deng Zukunft, däi Wee!”, in der Region Süden organisiert.

Diese Kontaktbörse für Jugendliche und Eltern fand am  14. Februar 2018 von 9.30 bis 17.00 Uhr im “Hall Polyvalent” in Schifflingen, statt.

Es gilt, Jugendlichen, sei es Studenten, Auszubildenden oder Schülern, die unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten in die Berufswelt aufzuzeigen. Ziel der Börse ist es, einen ersten Kontakt mit Vertretern der Berufswelt sowie Beratungsdienststellen herzustellen.

Zahlreiche Schüler und Studenten haben vom Angebot profitiert und wurden “Active”. Sie haben die Kontaktbörse im “Hall Polyvalent” genutzt und bereits am Vormittag tummelten sich an den Ständen zahlreiche Besucher. Sie informierten sich über berufliche Aussichten, Möglichkeiten aber auch Fort- und Weiterbildungen. Für den ein oder anderen ergab sich möglicherweise ein gutes Jobangebot.

                                                

                                           

Réorganisation de l’échangeur de Schifflange

Chers habitants,

Veuillez trouver le détail du communiqué de l’administration des ponts et chaussées relatif à la réorganisation de l’échangeur de Schifflange en cliquant sur ce lien:

2018-02-18_Communiqué

Cavalcade à Schifflange

Le dimanche, 18.02.2018 à partir de 15.00 heures aura lieu la cavalcade dans les rues de Schifflange. Cette grande manifestation provoquera  des perturbations sur le trafic au centre ville.  Veuillez trouver en annexe règlement de la circulation . Pour toutes questions supplémentaires prière de contacter Madame Nicky Kayser 54 50 61-407 ou Monsieur Jasko Skrijelj 54 50 61-409.

Nous prions également les visiteurs des communes avoisinantes de profiter du transport en commun.

INFOS DES CFL

MERCI pour votre compréhension