Babysitterformatioun (LU)

2021 organiséiert d’Gemeng an Zesummenaarbecht mat der Initiativ Liewensufank Babysitter-Couren. D’Formatioun besteet aus engem pedagogeschen Deel an engem Deel, an deem et ëm d’Hygiène an d’éischt Hëllef beim Kand geet.

 

Onlineaschreiwung bis de 5. Dezember 2021.

Nodeem du d’Formatioun erfollegräich ofgeschloss hues, kriss du en Certificat mat deem s du dech op www.babysitting.lu kanns aschreiwen.

Fir méi Informatiounen:
Service des citoyens et de la communication / Madame Lippert