16.08.2023

Babysitterformatioun / Formation Babysitting

/ LU /

Wann Dir tësche 15 an 30 Joer jonk sidd a gären Zäit mat Kanner verbréngt, da kennt Dir Iech ab elo fir d’Babysitterformatiounen aschreiwen, déi d’Gemeng Schëffleng eng weider Kéier an Zesummenaarbecht mat der Initiativ Liewensufank organiséiert.


02.12.2023 / 09.00 – 17.00 / Babysitterformatioun (LU)
Onlineaschreiwung bis de 19. November

 

/ FR /

Si vous avez entre 15 et 30 ans et que vous aimez passer du temps avec des enfants, vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux formations de baby-sitting que la commune organise une fois de plus en collaboration avec l’asbl Initiativ Liewensufank.

02.12.2023 / 09.00 – 17.00 heures / Babysitterformatioun (LU) inscription en ligne jusqu’au 19 novembre

Prix:

10€ étudiants
20€ autres intéressés

Contact: Service des citoyens et de la communication