Aarbechten an der Liberationsstrooss / travaux dans l’avenue de la Libération

LU
Mir informéieren Iech, dass am Kader vun den Aarbechte vun engem Multifunktiounsgebai an der Liberationsstrooss, d’Firma Pebat Liwwerungen an Dépôten vu Baumaterial op der Héicht vum Gebai Nr. 35 (Haus Entenich) ofliwweren/deposéiere wäert.

Dowéinst musse folgend Moosname geholl ginn:

  • 1 Spuer op der Héicht vum Gebai Nr. 35 an der Liberationsstrooss gëtt gespaart, d’Circulatioun gëtt mat Schëlder reglementéiert
  • Rout Luuchten op der Kräizung vun der Drusenheimsstrooss an der Liberatiounsstrooss ginn ausgeschalt
  • Einbahn vun der Jonctioun Liberationsstrooss mat der Drusenheimsstrooss an a Richtung Rond-point Général Patton
  • Fuerverbuet am Rond-point Général Patton a Richtung Drusenheimsstrooss
  • Foussgänger ginn op d’Stroossesäit mat de gerueden Hausnummeren ëmgeleet

Dëst an der Zäitspan vu méindes, de 07. November 2022 bis freides, den 18. November 2022 an dat ëmmer vu méindes bis samschdes vun 09h00 bis 16h00 Auer.

Fir all weider Renseignementer, zéckt net eise Service des tavaux neufs et des infrastructures unzeruffen:

Madamm Nicky Kayser Tél.: 54 50 61-407 oder den Här Loïc DEMARET Tél. : 54 50 61 – 210

Mir zielen op Äert Versteesdemech!

 

FR
Par la présente, nous vous informons qu’en vue des travaux de construction d’un immeuble mixte sis 35, avenue de la Libération, la société Pebat procédera à des livraisons et déchargements de matériaux de construction à la hauteur de l’immeuble n° 35, avenue de la Libération.

De ce fait,

  • la circulation dans l’avenue de Libération ne sera que possible sur une voie à la hauteur de la maison n°35. La circulation sera réglée au moyen de panneaux de priorité.
  • les feux rouges au carrefour de la rue Drusenheim et de l’avenue de la Libération seront mis hors service
  • il y aura un sens unique dans la rue de Drusenheim à partir de la jonction avec l’avenue de la Libération en direction du rond-point Général Patton
  • circulation interdite au rond-point Général Patton vers la rue de Drusenheim
  • déviation des piétons vers le côté pair de l’avenue de la Libération

Et ce durant la période du lundi 07 novembre 2022 jusqu’au vendredi 18 novembre 2022, les jours ouvrables, du lundi au samedi entre 09h00 et 16h00.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à appeler notre Service des tavaux neufs et des infrastructures :

Mme Nicky KA YSER Tél. : 54 50 61 – 407 ou M. Loïc DEMARET Tél. : 54 50 61 – 210

Merci pour votre compréhension !