Schëfflenger Fest 2023

Nationalfeierdag zu Schëffleng!

D’Schëfflenger Fest ass dëst Joer den 22. an 23. Juni wéi gewinnt op der Fräiheetsplaz virum Gemengenhaus.

 

CORTEGE ANNULE!!!

 

22. Juni 2023

16:00 Start vum Fest

19:00 Depart vum Cortège*

19:30 Usprooch vum Buergermeeschter

20:00 Beatrix Löw-Beer

22:00 Feierspektakel

22:30 DJ Raymond

*Départ du cortège à la Place Grande-Duchesse Charlotte pour emprunter l’itinéraire suivant: rue Basse, rue Michel Rodange, rue Albert Wingert, rue des Fleurs, rue Pierre Dupong, rue Belair, rue C.M. Spoo, rue du Parc, rue Dicks, rue de la Paix, avenue de la Libération, arrivée Place de la Liberté.

 

23. Juni 2023

12:45 LëtzPole’n’Dance

13:15 Kiosk Dancing Grannies

14:00 Zumba Kids

14:30 Los 4 del Son

16:45 Schëfflenger Musek

18:00 LëtzPole’n’Dance

18:30 CG & the Boys

19:30 The Noise Makers

21:30 Timeless

23:30 DJ Raymond