Petit déjeuner Fairtrade

De Schäfferot invitéiert op Initiativ vum Fairtrade Team Schëffleng all Schëfflenger Bierger op e gratis faire Kaffi.

Um Programm: Verkaf, Kenneléieren a Schmaache vun der Diversitéit vu Fairtrade Produiten

 

Le Collège des bourgmestre et échevins vous invite sur initiative du groupe « Fairtrade Team Schëffleng » au petit déjeuner Fairtrade gratuit.

Au programme: Vente, dégustation et découverte des produits Fairtrade.

 

INVITATION