Journée internationale des femmes

FR

Le 8 mars, le collège échevinal a le grand plaisir de vous inviter au Schëfflenger Konschthaus où aura lieu, outre le vernissage de l’exposition de Berthe Lutgen, le lancement officiel des campagnes « Affichons l’égalité » et « Who is she? ». Dans ce contexte, plusieurs rues et places à Schifflange porteront désormais de manière temporaire ou permanente le nom de femmes exceptionnelles et engagées.

 

 

LU

Den 8. Mäerz invitéiert Iech de Schäfferot um 18.30 Auer an d’Schëfflenger Konschthaus. Hei wäert niewent dem Vernissage vun der Ausstellung vum Berthe Lutgen dann och déi offiziell Inauguratioun vun de Campagnen “Affichons l’égalité” an “Who is she?” sinn. An dësem Kader ginn dëst Joer erëm verschidde Stroossen a Plazen a Schëffleng temporär oder permanent no engagéierte Frae benannt.