Europe goes Scuffelingen

LU :  Fir déi drëtte Kéier wäert den “European Peoples’ Festival” zu Schëffleng stattfannen. Wärend enger Woch wäerte 15 europäesch Delegatioune sech an deene verschiddenste Kompetitioune moossen an zesummen un engem internationalen, kulturellen an natierlech och gastronomeschen Austausch deelhuelen.

Léiert dës 15 Natioune kennen, loosst Äerch vun hire Kulture begeeschteren a feiert zesummen dës international Frëndschaften, déi ganz am Zeeche vun der Solidaritéit, Hoffnung an dem Fridde stinn.

FR : Pour la troisième fois, le “European Peoples’ Festival” aura lieu à Schifflange. Pendant une semaine (23.07-29.07.22), 15 délégations européennes se mesureront dans diverses compétitions et participeront à un échange international, culturel et bien sûr gastronomique.

Découvrez différentes nations, laissez-vous surprendre par leurs cultures et venez célébrer ensemble ces amitiés internationales sous le symbole de la solidarité, de l’espoir et de la paix.

Europe goes Scuffelingen