21.06.2024

Réception de l’ordre du mérite

FR

Paul Weimerskirch, bourgmestre et Carlo Feiereisen, échevin, ont reçu en date du 21 juin 2024 par le Ministre de l’intérieur, M. Léon Gloden,  l’ordre de mérite / croix de chevalier pour leur travail politique de longue date au sein de la Commune de Schifflange

 

LU

De Buergermeeschter Paul Weimerskirch an de Schäffe Carlo Feiereisen hunn den 21. Juni 2024 vum Inneminister Léon Gloden den Ordre de Mérite/Ritterkreuz iwwerreecht kritt fir hir laangjäreg politesch Leeschtungen am Déngscht vun der Gemeng Schëffleng.