20.06.2024

Travaux de raccordement : Circulation sur 1 voie rue du Moulin

FR

Par la présente, nous vous informons que dû aux travaux de raccordement au niveau de l’arrêt de bus dans la rue du Moulin, la circulation ne sera possible que sur 1 voie à la hauteur des immeubles 24-24A et qu’elle sera réglée par des feux tricolores, et ce, du 24 juin 2024 de 9:00 heures au 28 juin 2024 à 16:00 heures.

Nous comprenons l’inconvénient que cela peut causer et nous vous remercions pour votre compréhension.

 

LU

Mir informéieren Iech heimat, dat wéinst den Uschlossaarbechten an der rue du Moulin op der Héischt vum Busarrêt, den Trafic nëmmen op 1er Spuer op der Héicht vun de Gebaier 24-24A méiglech ass, an dat ab dem 24. Juni 2024 vun 9:00 Auer bis den 28. Juni 2024 um 16:00 Auer. Dat ganzt wäert duerch Luuchte gereegelt ginn.

Mir entschëllegen eis elo schonn am Viraus a soe Merci fir Äert Versteesdemech.

 

Règlement de la circulation / Verkéiersreglement