31.05.2024

Journée Internationale contre le tabac

FR

À l’occasion de la Journée Internationale contre le tabac, la Commune de Schifflange est fière de rappeler son partenariat, depuis février, avec la Fondation Cancer Luxembourg dans le cadre de la campagne « Commune sans tabac – Génération sans tabac ». Arborant avec fierté le label bronze, la commune affirme son engagement à créer un environnement sain et sans tabac pour tous les citoyen.ne.s.

Ce partenariat est une étape importante pour sensibiliser notre communauté aux dangers du tabagisme et promouvoir des habitudes de vie plus saines. En travaillant ensemble, nous visons à protéger la santé et le bien-être de chaque résident de Schifflange.

En cette journée spéciale, joignez-nous à faire de Schifflange une commune exemplaire en matière de santé publique. Ensemble, construisons une génération sans tabac.

 

LU

Am Kader vum Internationalen Dag géint den Tubak, ass d’Gemeng Schëffleng frou iwwert hir Zesummenaarbecht mat der Fondation Cancer Luxembourg, déi am Februar dëst Joer mat der Campagne « Gemeng ouni Tubak – Generatioun ouni Tubak » an d’Liewe geruff ginn ass. D’Gemeng dréit houfreg de Bronze-Label, a verstäerkt hirt Engagement fir eng gesond an fëmmfräi Staat fir all Bierger.innen ze schafen.

Dës Partnerschaft ass e wichtege Schrëtt fir d’Sensibiliséierung  iwwert d’Gefore vum Fëmmen an d’Promotioun vun engem méi gesonde Liewensstil. Mat dëser Zesummenaarbecht soll d’Gesondheet an d’Wuelbefannen vun all Schëfflenger Awunner.in protegéiert ginn.

Ënnerstetzt eis op dësem speziellen Dag a setzt Iech fir eng fëmmfräi Gemeng an e gesond Liewensemfeld fir eis zukünfteg Generatiounen an.