02.05.2024

Fête du 1er mai

FR
Comme chaque année, l’Amicale Schëfflenger Schmelzaarbechter Asbl a invité ce 30 avril à sa fête du 1er mai.

Des fleurs ont été déposées à la stèle commémorative dans la « Cité um Benn » et dans leurs allocutions, Monsieur Paul Weimerskirch (Bourgmestre), Monsieur Alain Günther (Schmelzaarbechter Musée) et Monsieur Andrea Spigarelli (OGBL) ont rendu hommage aux travailleurs sans lesquels notre pays ne serait pas ce qu’il est.

 

LU
Wéi all Joer huet d’Amicale Schëfflenger Schmelzaarbechter Asbl och dësen 30. Abrëll op hir 1. Mee-Virfeier invitéiert.

Beim Gedenksteen an der “Cité um Benn“ si Blummen néiergeluecht ginn an an hiren  Usproochen hunn den Här Paul Weimerskirch (Buergermeeschter vu Schëffleng), den Här Alain Günther (Schmelzaarbechter Musée) an d’Monsieur Andrea Spigarelli (OGBL)  den Aarbechter geduecht ouni därer Fläiss a Schweess  eist Land net dat wär wat et ass.  Dofir huet all eenzele  Schmelzaarbechter eisen déifste Respekt verdéngt.