06.02.2024

Kuck a Klick

FR

Le projet « Kuck a Klick », organisé par la Commune de Schifflange en collaboration avec le Centre de Formation pour Conducteurs, est de retour. Les élèves du cycle 2.1 ont été particulièrement attentifs lors des explications de Madame Dammé et Monsieur Meder, qui ont abordé le monde de la circulation à travers diverses activités et jeux ludiques. Au total, 7 classes des écoles schifflangeoises (Nelly Stein, Lydie Schmit et Albert Wingert), ont participé à ce projet sur une période de trois jours.

L’objectif principal est de sensibiliser les enfants aux dangers de la circulation routière, tant du point de vue des piétons que des passagers d’un véhicule.

Le 5 février 2024, lors du lancement de « Kuck a Klick », le collège des bourgmestre et échevins, ainsi que les membres du conseil communal, ont exprimé leur gratitude envers tous les intervenants du projet après avoir pris connaissance des activités proposées.

 

LU

D’Gemeng Schëffleng zesumme mam Centre de Formation pour conducteurs huet och dëst Joer nees d’Schoulklassen op de « Kuck a Klick » invitéiert.
D’Schoulkanner aus dem Cycle 2.1 hu gutt opgepasst wéi d’Madamm Dammé an den Här Meder hinnen d’Welt vum Stroosseverkéier, duerch flott Aktivitéiten a Spiller, méi no bruecht hunn. Insgesamt hu wärend deenen 3 Deeg, 7 Klassen aus 3 verschiddene Schoulen (Nelly Stein, Lydie Schmit an Albert Wingert) um Event Deel geholl.
D’Kanner sinn op d’Gefore vum Stroosseverkéier opmierksam gemaach ginn, an dëst net nëmmen aus der Siicht vum Foussgänger, mee och als Bäifuerer am Auto.

De 5. Februar 2024 huet de Schäfferot zesumme mat de Memberen aus dem Gemengerot all de Leit, déi un dësem Projet bedeelegt waren, Merci gesot a sech e Bild vun dem flotte Parcours gemaach, deen opgestallt ginn ass fir Situatiounen am Verkéier nozestellen.