10.11.2023

Travaux sur le réseau d’eau potable

FR

Dans le cadre d’une meilleure gestion du réseau d’eau, le réseau de Schifflange sera adapté et modernisé sous forme de travaux de rénovation du bassin et du réseau lui-même.

Cela peut entraîner des perturbations de la pression de l’eau dans certains ménages.

Dans un avenir proche, la commune prévoit également l’installation de nouveaux compteurs qui pourront être relevés à distance, de sorte que les citoyens ne devront plus remplir eux-mêmes un formulaire ou accueillir un agent à leur domicile pour relever leur compteur.

 

LU

Am Kader vun enger besserer Gestioun vum Waasserreseau gëtt de Reseau zu Schëffleng ugepasst a moderniséiert an dëst a Form vu Renovatiounsaarbechten um Waasserbaseng an um Reseau selwer.

Dëst kann Ongläichméissegkéiten am Waasserdrock a verschiddenen Haiser verursaachen.

An noer Zukunft wäerten och nei Compteuren installéiert ginn, déi op Distanz kënnen ofgelies ginn, esou datt de Bierger selwer keen Ziedel méi muss ausfëllen oder en eng Persoun muss a säin Haus loossen, déi de Compteur ofliest.