18.10.2023

SICEC – travaux de rénovation au Crématorium de Hamm

FR

En raison des travaux d’extension et de rénovation au Crématorium de Hamm, des retards peuvent survenir, notamment lors des cérémonies d’adieu. Malheureusement cette période s’accompagne d’une présence accrue de travaux, créant une ambiance de chantier. À toutes les familles endeuillées : Pour vous offrir une alternative lors de ces moments sensibles, nous vous encourageons à vous rapprocher de votre mairie afin d’envisager d’autres lieux pour vos cérémonies commémoratives. La dispersion des cendres est possible sur la pelouse de dispersion à Hamm.

Pour plus d’information

 

LU

Well am Moment am Krematorium zu Hamm Erweiderungsan Ëmbauaarbechte sinn, kënne Verzögerungen entstoen, besonnesch bei den Abschiedsfeieren. Dës Zäit ass duerch intensiv Bauaarbechten mat vill Kaméidi gepräägt. Un all d’Familljen, déi hir Léifsten verluer hunn: Fir Iech eng Alternativ wärend dëser sensibeler Zäit unzebidden, ermontere mir Iech bei Ärer Gemeng nozefroen, fir aner Plaze fir Är Trauerfeieren ze fannen. D’Verstreeë vun vun den Äschen ass méiglech zu Hamm op der Streewiss.

Fir méi Informatiounen