11.10.2023

Convéniat 1954/1955

FR
Les dames et les messieurs né.e.s en 1954/55 ont fêté leur convéniat le 8 octobre 2023, entre autres à la Commune de Schifflange, où ils ont été accueillis par Monsieur Carlo Feiereisen. Après un après-midi formidable, au cours duquel ils ont beaucoup ri et évoqué des souvenirs d’antan, ils ont terminé la journée autour d’un bon repas au restaurant.

LU
D’Dammen an d’Hären vum Joergang 1954/55 hunn den 8. Oktober 2023 ënnert anerem op der  Gemeng Schëffleng hirt Konveniat gefeiert, wou si vum Här Carlo Feiereisen empfaange gi sinn. No engem flotten Nomëtteg wärend deem vill gelaacht an iwwert al Zäiten gepootert gouf hunn  si den Dag bei engem gudde Maufel am Restaurant ausklénge geloos.