19.09.2023

Schoulrentrée

LU

D’Gemeng Schëffleng ass houfreg dass eng ronn 1’000 Schoulkanner dat neit Schouljoer konnte gutt ufänken. Fir dass déi klengst aus dem Einseignement fondamental  e besonnesch schéine Start kënne hunn, huet de Schäfferot alle Kanner aus dem 1. Schouljoer eng Schmierekëscht geschenkt.

Insgesamt sinn dat 28 Kanner aus 2 Klassen aus der Nelly Stein, 27 Kanner aus 2 Klassen aus der Lydie Schmit an 49 Kanner aus 3 Klassen aus der Albert Wingert Schoul.​

An dësem Zesummenhang wënsche mer  alle Schoulkanner e gelongene Start an en erfollegräicht Schouljoer.

FR

La Commune de Schifflange est fière que près de 1.000 enfants scolarisés aient bien démarré la nouvelle année scolaire. Afin que les petits puissent débutent bien leur carrière scolaire, le Conseil communal a offert un petit cadeau à tous les enfants de la première année scolaire.

Au total, ce sont 28 enfants de 2 classes de l’école Nelly Stein, 27 enfants de 2 classes de l’école Lydie Schmit et 49 enfants de 3 classes de l’école Albert-Wingert.

Dans ce contexte, nous souhaitons à tous les enfants scolarisés un bon départ et une année scolaire réussie.