18.08.2023

Zukunftsrot Metzeschmelz

LU_Opruff: Zukunftsrot Metzeschmelz

Eise Passé mat der Stolindustrie interesséiert Äerch? Där frot Äerch wat aus der Metzeschmelz wäert ginn a wéi de Quartier mam selwechten Numm sech wäert entwéckelen?

Dann dierft de neien « Zukunftsrot Metzeschmelz » Äerch interesséieren. Wéi Där Äerch kéint abréngen an dëse spannende Prozess a wat Där dofir musst maachen, kënnt Där hei liesen…

——————————————————————————————

FR_Appel: Zukunfstrot Metzeschmelz

Notre passée sidérurgique vous intéresse? Vous vous demandez ce qui se passera le site Metzeschmelz et comment le quartier du même nom se développera?

Dans ce cas, le « Zukunftsrot Metzeschmelz » pourrait vous intéresser. Comment vous pourriez participer dans ce processus passionnant et ce que vous devriez faire, vous sera expliqué ici…