10.08.2023

Schäfferotserklärung fir d’Joren 2023-2029

No der Assermentatioun vum neie Schäffen- a Gemengerot war den 28. Juli 2023 déi 1. Gemengerotssëtzung mat der neier Konstellatioun. Wärend dëser Gemengerotssëtzung goufen ënnert anerem déi nei Membere vum Gemengerot virgestallt. Zu den neie Memberen zielen ënnert anerem: d’Fabienne Diederich, d’Christiane Biewer, de Jeffrey Drui an den Admir Civovic.

Niewent den neie Memberen huet den Buergermeeschter Paul Weimerskirch och d’Schäfferotserklärung fir d’Joren 2023-2029 presentéiert. Dat ganzt Dokument vun der Schäfferotserklärung fannt Dir hei:

D’Gemengerotssëtzunge kënnt Dir ëmmer an dëser Rubrik nokucken.

(de g. à dr.) Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur ; Rizo Agovic, échevin de la commune de Schifflange ; Carlo Feiereisen, échevin de la commune de Schifflange ; Paul Weimerskirch, bourgmestre de la commune de Schifflange ; Marc Spautz, échevin de la commune de Schifflange