Neit Offallgesetz fir Veräiner

Eewee-Artikele sinn op allen ëffentleche Manifestatioune ab 2023 per Gesetz progressiv verbueden.

E Flyer, dee vun der EBL erschafft gouf, weist iech als Veräin kloer wat geet, a wat net.

Dëse Flyer kann hei erofgeluede ginn :

Weider Informatioune ginn et op www.nulloffall.lu