IDAHOBIT Dag zu Schëffleng

LU
Hutt Dir Iech och schonns gefrot wou déi fuarweg Bänk op der Gemengeplaz hirkënnt. De 17. Mee huet d’Schëfflenger Jugendhaus am Kader vum IDAHOBIT Day (internationalen Dag géint Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie) zu méi Toleranz a Respekt opgeruf. Zesumme mat youngcaritas konnten déi jonk, an och manner jonk, hirer Kreativitéit fräie Laf loossen an zu Schëffleng eng „place for tolerance“ schafen. Nierwend Konschtatelieren waren och flott Infostänn, ënner anerem vum Planning familial, esouwéi e Kleedertausch virun der Gemeng ze fannen.

Zesummen gouf en Zeechen fir méi Gläichberechtegung und géint Diskriminatioun gesat.

 

FR
Êtes-vous curieux de savoir ce qui s’est passé avec le banc peint de toutes les couleurs devant la commune ? Le 17 mai, la Maison des jeunes de Schifflange a lancé un appel à plus de tolérance et de respect dans le cadre de l’IDAHOBIT Day. En collaboration avec youngcaritas, les jeunes et les moins jeunes ont pu laisser libre cours à leur créativité et créer une « place for tolerance » à Schifflange. Outre des ateliers d’art, les visiteurs ont pu trouver des stands d’information intéressants en collaboration avec planning familial et un échange de vêtements devant la commune.

Un signe pour l’égalité et contre la discrimination.