Scheckiwwerreechung un SOS Faim, MSF an ACTL

LU

De 4. Mee huet sech d’Gemeng Schëffleng zesumme mat der asbl Schëffleng Hëlleft owes fir eng wonnerbar Saach getraff. Si haten d’Chance 3 Schecke verdeelen ze kënnen.

D’Gemeng huet der ONG SOS Faim e Scheck vun 10.000 Euro iwwerreecht, deen hinne weiderhëlleft hir wichteg humanitär Projeten ze realiséieren.

Médecins sans Frontières krute 15.000 Euro vun der Gemeng a Schëffleng Hëlleft fir hir Hëllef an de Krisegebidder, déi vun den Äerdbiewe betraff waren.

An zu gudder Lescht ginn nach 18.500 Euro un d’ACTL (Association Culturelle Turque au Luxembourg), woubäi de Gros vun de Sue wärend dem “Solidarity Concert” (Mëtt Mäerz), deen e grousse Succès war, gesammelt konnt ginn.

E grousse Merci un all déi Leit, déi un eise Spendenaktioune matgehollef hunn.

 

FR

Le 4 mai, la Commune de Schifflange et l’association Schëffleng Hëlleft se sont rencontrés pour une magnifique occasion. Ensemble, on a eu la chance de présenter trois chèques.

La commune a remis un chèque de 10 000 euros à l’ONG SOS Faim, qui continuera à la soutenir dans la mise en œuvre de ses importants projets humanitaires.

Médecins Sans Frontières a reçu 15 000 euros de la commune et de Schëffleng Hëlleft pour leur aide dans les zones de crise touchées par les tremblements de terre.

18 500 euros ont été destinés à ACTL (Association Culturelle Turque au Luxembourg), où la majeure partie de l’argent a été récoltée lors du “Solidarity Concert” au mois de mars, qui a connu un grand succès.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à nos actions de collecte de dons.