Rue Denis Netgen barrée le 02.01.2023!

LU

D’Denis Netgen Strooss ass den 02.01.2023 tëscht 09.00 a 15.00 Auer beim Rond-point “Général Patton” fir all Trafic gespaart.

D’Buslinn 621 (Lux, Gare – Steebrécken – Schëffleng) wäert hiren Arrêt bei der Nelly Stein Schoul an der “rue de la Gare” hunn.

 

 

FR

La rue Denis Netgen sera barrée le 02.01.2023 entre 09.00 et 15.00 heures, à la hauteur du rond-point Général Patton.

Le bus de la Ligne 612 (Lux, Gare – Pontpierre – Schifflange) aura son origine/terminus auprès de l’Ecole Nelly Stein dans la rue de la Gare.

 

Busarrêt / Arrêt Bus: