20.11.2022

Schëfflenger Konscht- an Hobbymoart – et war e Genoss

LU
De Weekend vum 19. an 20. November 2022 war et nees esou wäit: de Schëfflenger Hobbymoart huet seng Dieren opgemaach a schonn e bësse wanterlech Stëmmung an d’Südgemeng bruecht.

Insgesamt hunn 35 Hobbykënschtler hir schéinste Wierker ausgestallt an d’Leit konnte schonn deen een oder anere Kaddo fir hir Léifste kafen oder flott Deko-Artikel fir hir Wunneng ze verschéineren hei fannen.

Solidaritéit war e groussen Aspekt beim Hobbymoart dëst Joer an esou waren och 7 Infostänn zu deene verschiddensten Theme vertrueden, bei deenen d’Visiteuren sech informéieren oder aktiv fir de gudden Zweck engagéiere konnten.

Am Kader vun der traditioneller ‘Ronde officielle’ hunn de Buergermeeschter Paul Weimerskirch an de President vun der Kultur-, Sport- a Fräizäitkommissioun Yves Marchi jidderengem Merci gesot. Zesumme mam Schäffen- a Gemengerot hu si sech doropshin e Bild vun deene ville flotte Stänn gemaach.

Nierwend den Hobbybastler war och d’Jugendhaus vu Schëffleng um Wierk an huet deene Klenge Besicher e kreativen Atelier ganz am Sënn vun der Nohaltegkeet an dem Upcycling ugebueden.

E Merci geet un d’Schëfflenger Veräiner, déi sech um Food Village bedeelegt hunn a wärend dem ganze Weekend fir richteg leckert Iessen an Gedrénks gesuergt hunn.

 

FR
Le week-end des 19 et 20 novembre 2022, le Hobbymoart à Schifflange a ouvert ses portes à Schifflange et a déjà apporté une ambiance légèrement hivernale à la commune du sud.

Au total, 35 artistes amateurs exposaient leurs plus belles œuvres et les visiteurs pouvaient déjà acheter l’un ou l’autre cadeau pour leurs proches ou trouver de jolis objets décoratifs pour embellir leur maison.

La solidarité était un aspect important au Hobbymoart cette année et ainsi 7 stands d’information sur les sujets les plus divers étaient représentés. Les visiteurs ont eu l’opportunité de s’informer ou s’impliquer activement pour la bonne cause.

Dans le cadre de la traditionnelle Ronde officielle, le bourgmestre Paul Weimerskirch et le président de la commission de la culture, des sports et des loisirs, Yves Marchi ont remercié tous ceux qui ont participé à l’événement. En collaboration avec les échevins et le conseil communal, ils ont ensuite fait le tour et admiré les jolis stands.

Outre les artistes, la Maison des Jeunes de Schifflange était également présente et offrait aux petits visiteurs un atelier créatif autours de la thématique de la durabilité et de l’upcycling.

Merci aux associations de Schifflange qui ont participé au Food Village et qui ont mis à disposition de la nourriture et des boissons pendant tout le week-end.