Porte ouverte vun der Gemeng

LU
Den 12. November 2022 huet d’Gemeng Schëffleng hir Diere fir de Grand Public opgemaach. D’Schëfflenger Bierger an Biergerinne konnte sech am Kader vun der Porte ouverte, déi ganz am Thema vun der Chancëgläichheet stoung, iwwert de Fonctionement vun eiser Gemeng informéieren a kruten en Abléck an de politeschen Alldag. En vue vun de Gemengewalen 2023 an op Initiativ vum Ministère fir Chancëgläichheet ass dësen Hierscht déi national Campagne „Egalitéit liewen!“, de Schlëssel fir eng modern Gemeng an d’Liewe geruff ginn. D’Zil ass méi Participatioun vu Fraen an der Gemengepolitik an e besseren Equiliber tëscht Fraen a Männer aus allen Alterskategorien an den zukünftege Gemengeréit.

D’Porte ouverte huet a Presenz vun der Madamm Taina Bofferding, Ministesch fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer stattfonnt.

 

FR
Le 12 novembre 2022, la Commune de Schifflange a ouvert ses portes au grand public. Dans le cadre de la journée portes ouvertes, fortement axée sur le thème de l’égalité des chances, les citoyens de Schifflange ont pu s’informer sur le fonctionnement de notre commune et se faire une idée de la vie politique quotidienne. En vue des élections communales de 2023 et à l’initiative du ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la campagne nationale “Vivons l’égalité!”, la clé pour une commune moderne, a été lancée cet automne. L’objectif est d’accroître la participation des femmes dans la politique communale et de parvenir à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes de tous âges au sein des futurs conseils communaux.

La journée portes ouvertes s’est déroulée en présence de Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Galerie des photos