Infoveranstaltung Gestion Locative Sociale (GSL)

LU

D’Gemeng Käl organiséiert, zesumme mat der Stad Rëmeleng an der Gemeng Schëffleng, eng lnfoveranstaltung iwwert dat soziaalt Verloune vun eidel stoende Wunnengen oder Haiser.
Zu de Virdeeler vun der Gestion Locative Sociale gehéieren ënner anerem eng Steierbefreiung vu 50% an eng Garantie, dass Äre Loyer bezuelt gëtt.
Dir sidd interesseiert? Da kommt op eis lnfoveranstaltung den 23.11.2022 an der Schungfabrik Tétange fir weider Informatiounen.

 

FR

La Commune de Kayl organise, ensemble avec la Ville de Rumelange et la Commune de Schifflange une séance d’information a propos de la Gestion Locative Sociale de biens immobiliers inoccupés. Les avantages de la Gestion Locative Sociale comprennent entre autres une exonération fiscale de 50% sur les revenus locatifs nets et le paiement garanti de votre loyer.
Cette thématique vous semble intéressante ? Joignez-­nous lors de notre séance d’information le 23.11.2022 à la Schungfabrik Tétange et recevez plus de conseils et renseignements.