Café Polyglotte

/ LU /

De Biergertreff relancéiert hire Sproochecafé « Café Polyglotte », deen elo nees samschdes Moies vun 10.00 bis 12.00 Auer am Sall vun der Maison des Générations wäert stattfannen.

Kommt laanscht a verbessert Är Sproochekenntnisser (Lëtzebuergesch an Englesch) op eng informell e gemitterlech Aart a Weis.

Fir méi Informatioune kennt Dir biergerstreff@schifflange.lu kontaktéieren.

/ FR /

Le “Biergertreff” relance son café des langues « Café Polyglotte »  les samedis de 10h à 12h dans la Salle polyvalente de la Maison des Générations.

Attendez-vous à une rencontre sociale où vous pourrez améliorer vos compétences linguistiques (luxembourgeois et anglais) de manière informelle.

Pour plus d’informations, veuillez contacter

 

/ EN /

The « Biergertreff » is relaunching its language café « Café Polyglotte » on Saturdays from 10 a.m. to 12 p.m. in the multipurpose room of the « Maison des Générations ».

Expect a social gathering where you can improve your language skills (luxembourgish and english) in an informal way.

For more information, please contact