Diplomiwwereechung 2022

LU

Den 21.09.2022 huet den Här Buergermeeschter Paul Weimerskirch a Presenz vun de Memberen aus dem Schäffen- a Gemengerot d’Éier gehat d’Diplomer un d’Participante vun de Sproochecoursen an un déi Jonk vum “Plan d’Encadrement Périscolaire” ze verginn.

14 nei kleng Programmateuren hunn de Kuer “Informatique à l’école” beim Här Claudio Mourato matgemaach.

20 néi Kënschtler si kreativ vun der Madamm Nicole Huberty gefuerdert ginn.

Bei der Madamm Dana Petzova hunn 7 Kanner hiren “éveil musical” gehat.

An am Integratiounscours dee vun der Madamm Dijana Ibrakovic geleet gouf hunn 16 Kanner geleiert sech besser an der multikultureller Gesellschaft ze integréieren.

D’Inscriptioune fir d’Coursen 2022/2023 ginn Ufank Oktober 2022 an de Schoulen ausgedeelt.

 

Bei eisen ëmmer erëm beléifte Sproochecoursen hate mer d’Chance 134 Leit aus 39 verschiddenen Nationalitéiten ze begleede wou der 57 hiren Diplom kréien.

En Grousse Merci un Madamm Corinne Bourkel, den Här Jean-Paul Molitor, den Här Patrick Glod an den Här Romain Carl déi dëst insgesamt 8 Course gehalen hunn. Et ware 7 Owescoursen an 1 “Cours intensiv” dee Samschdes Mueres war.

Dir kënnt Iech och schonn ab elo fir d’Sproochecoursen 2022 – 2023 aschreiwen. De Formular fir d’Aschreiwung fannt Dir hei.

 

FR

Le 21.09.2022, le bourgmestre Paul Weimerskirch, en présence des membres du Collège échevinal et du Conseil communal, a eu l’honneur de remettre les diplômes aux participants des cours de langues et aux jeunes membres du Plan d’Encadrement Périscolaire.

14 nouveaux jeunes programmateurs ont suivi des cours d’informatique offert par Monsieur Claudio Mourato.

20 nouveaux élèves ont pu développer leur créativité avec l’aide de Madame Nicole Huberty.

Sous la supervision de Madame Dana Petzova, 7 enfants ont eu leur éveil musical.

Dans le cadre du projet d’intégration proposé par Madame Dijana Ibrakovic, 16 enfants ont appris à mieux s’intégrer dans notre société multiculturelle.

Les fiches d’inscription pour les cours 2022/2023 seront distribués dans les écoles à partir du mois d’octobre 2022.

 

Lors de nos cours de langues, toujours très appréciés, nous avons eu la chance d’accompagner 134 personnes de 39 différentes nationalités, dont 57 ont obtenu leur diplôme.

Un grand merci à Madame Corinne Bourkel, Monsieur Jean-Paul Molitor, Monsieur Patrick Glod et à Monsieur Romain Carl qui ont donné ces 8 cours au total.  Il y avait 7 cours du soir et un cours intensif qui a eu lieu le samedi matin.

Les inscriptions aux cours de langues sont déjà ouvertes dès maintenant. Vous trouverez le formulaire d’inscription ici.