20.09.2022

Info Reunioun “Pakt vum Zesummeliewen”

LU
D’Gemeng Schëffleng huet den neie „Pakt vum Zesummeliewen“ ënner-schriwwen, an engagéiert sech fir de Schwéierpunkt op d’Kommunikatioun, den Zougang zur Informatioun fir jiddereen an d’Participatioun vu jidderengem um lokalen Niveau ze leeën. Am Kader vun dësem neien Engagement ziele Mir op jidfereen: jonk an eeler Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei wunnen, Net-Lëtzebuerger a Lëtzebuerger. Mir kënnen all Deel si vun enger aktiver an diversifizéierter Gesellschaft, déi zesumme lieft, zesumme schafft an zesumme wiisst. Dofir ass vun Ufank un och Är Meenung gefrot! Si ass wichteg bei der Gestaltung an der Ëmsetzung vum Pakt vum Zesummeliewen. Och all weider Etapp vum Prozess gëtt duerch Iech a mat Iech mat Liewe gefëllt. Kuckt Iech um Flyer, deen Dir an Ärer Boîte hat, un wéi Dir Iech aktiv mat abrénge kënnt.

Haut den Owend konnten all d’Schëfflenger Bierger an d’Gemengepersonal sech op enger Info-versammlung de Pakt am Detail erklären loossen.

FR
La Commune de Schifflange a signé le nouveau « Pakt vum Zesummeliewen », elle s’engage à mettre l’accent sur la communication, l’accès à l’information pour tous et la participation au niveau local.
Dans le cadre de ce nouvel engagement, la commune compte aussi sur nous tous : jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. Nous pouvons tous faire partie d’une société active et diversifiée, qui vit, agit et grandit ensemble. C’est pourquoi votre avis est nécessaire dès le début ! Il est important pour la conception et la mise en oeuvre du Pakt vum Zesummeliewen. Toutes les autres étapes du processus seront également remplies de vie par vous et avec vous. Le dépliant, qui vous est parvenu par courrier, montre comment vous pouvez vous impliquer activement.

Ce soir, tous les citoyens de Schifflange, ainsi que le personnel de la commune ont pu se faire expliquer le pacte en détail lors de notre réunion d’information.

Pakt vum Zesummeliewen – Dépliant