Aweiung vun eiser faarweger Fairtrade Wall

LU

De 15. September war de Schäfferot zesumme mat Memberen aus dem Gemengerot, esou wéi Representante vu Fairtrade Lëtzebuerg an dem Fairtrade Team Schëffleng beim Stade Jean Jacoby zesumme komm fir déi nei Mauer, déi vum Kënschtler Jo Malano gemoolt ginn ass, feierlech anzeweien.

Als Fairtrade-Gemeng ass Schëffleng immens houfreg, datt esou ee Projet am Kader vun der Kulturhaaptstad Esch2022 a Kollaboratioun mat deene verschiddenen Acteure konnt realiséiert ginn. Dëst verstäerkt a beräichert eis Gemeng op kulturellem an touristeschem Niveau.

Et handelt sech ëm e wonnerbaart Konschtwierk, dat d’Visiteure soll opfuerderen, op eng frou a faarweg Aart a Weis méi fair Produiten ze kafen.

Méi Infoen iwwert d’Mauer fannt Dir hei.

 

FR

Le 15 septembre, le Collège des bourgmestre et échevins, ensemble avec les membres du Conseil communal, ainsi que des représentants de Fairtrade Luxembourg et de l’équipe Fairtrade Team de Schifflange, se sont réunis devant le stade Jean Jacoby pour inaugurer le mur repeint à neuf par l’artiste Jo Malano.

En tant que commune avec la certification « Fairtrade Gemeng », Schifflange est heureuse de pouvoir participé à ce projet réalisé dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture Esch2022. Le nouveau look renforce et enrichit notre commune au niveau culturel et touristique.

Il s’agit d’une œuvre d’art magnifique qui a comme but d’inciter les visiteurs à acheter des produits issus du commerce équitable.

Plus d’infos ici.