Passage de Flambeau Schifflange2022 – Mondercange2022

LU
Um leschten Dag vum Schëfflenger Mount am Kader vun Esch2022 an och um leschten Dag vun der Summer Bar am Haff huet d’Gemeng Schëffleng de symbolesche „Flambeau“, e Bild vum Kënschtler Raphael Gindt, weiderginn un d’Nopeschgemeng Monnerech an hir vill Erfolleg mat all de kulturelle Projeten an den nächste Woche gewënscht. Schëffleng bléckt zréck op e flotte Mount mat vill Gelaachs, gudder Musek, internationale Frëndschaften a seet jidderengem Merci dee mat gefeiert a gehollef huet an esou Deel vu Schifflange2022 war!

FR
Pendant le dernier jour du mois de Schifflange dans le cadre d’Esch2022 et également le dernier jour du bar d’été “am Haff”, la Commune de Schifflange a remis le “Flambeau” symbolique, un tableau de l’artiste Raphael Gindt, à la commune voisine de Mondercange et leur souhaite un grand succès dans tous leurs projets culturels dans les semaines à venir. Schifflange fait le bilan d’un mois rempli de rires, de bonne musique et d’amitiés internationales et remercie tous ceux qui ont participé et contribué au succès des événements de Schifflange2022 !