Renaturatioun vun der Kiemelbaach

LU
Den 22. Juli 2022 waren  d’Ministeren Joëlle Welfring an Claude Turmes an der Gemeng Schëffleng op Visitt fir sech den interregionalen Renaturatiouns Projet A(l)qua vun der Kiemelbaach, en Zoufloss zur Uelzecht, unzekucken. Dëse Projete gët vum europäesche Programm fir eng grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht, Interreg V Grande Région / Großregion, ënnerstëtzt an huet zum Zil d’Waasserqualitéit ze verbesseren an d’Iwwerschwemmungen am Gebitt ronderëm ze begrenzen. Fir dëst ze ereeschen schaffe Gemengen op béid Säite vun der Grenz zesummen.

Hei nach e schéine Reportage iwwert dat Thema.

FR
Le 22 juillet 2022, les ministres Joëlle Welfring et Claude Turmes se sont rendus dans la commune de Schëffleng pour visiter le projet interrégional de renaturation A(l)qua de la “Kiemelbach”, un affluent de l’Alzette. Ce projet est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg V Grande Région et a pour but d’améliorer la qualité de l’eau et d’éviter les inondations dans les zones adjacentes. Pour atteindre cet objectif, une collaboration des communes des deux côtés de la frontière est nécessaire.

Et voici encore un documentaire sur le sujet.

Weider Fotoen fann Dir an eiser Galerie / Plus de photos dans notre galerie.