Gemengewale vum 11. Juni 2023

LU
Léif Net-Lëtzebuerger Awunner,
Hutt Dir Sujeten, déi Iech um Häerz leien? Wëllt Dir eppes bewierken an Är Stëmm dofir asetzen? Är Meenung zielt bei den nächste Gemengewale vum 11. Juni 2023. Wann Dir nach net op de Wielerlëschten ageschriwwe sidd, geet et duer, wann Dir Iech am Biergeramt vun eiser Gemeng oder online iwwer www.guichet.lu aschreift.
Mat Ärer Participatioun bei de Gemengewalen engagéiert Dir Iech fir Iech selwer, fir Är Famill a fir d’Zesummeliewe vun alle Bierger an der Gemeng.
Dir decidéiert d’Zukunft vun Ärer Gemeng. Rendezvous den 11. Juni 2023!

Méi Infos fannt Dir hei.

 

FR
Chers résidents non-luxembourgeois,
Avez-vous des sujets qui vous tiennent à coeur ? Voulez-vous initier des changements et faire entendre votre voix ? Votre opinion compte lors des prochaines élections com-munales du 11 juin 2023. Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de vous inscrire auprès du bureau de la population de notre commune ou en ligne via www.guichet.lu.
Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.
Vous décidez le futur de votre commune. Rendez-vous le 11 juin 2023 !

Pour plus d’informations, cliquez ici.

 

DE
Liebe Nicht-Luxemburger Einwohner,
Gibt es Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Möchten Sie Veränderungen anregen und Ihrer Stimme Gehör verschaffen? Ihre Meinung zählt bei den nächsten Kommunalwah-len am 11. Juni 2023.
Falls Sie noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können Sie dies beim Bürger-amt unserer Gemeinde oder online über www.guichet.lu machen.
Mit Ihrer Teilnahme an den Kommunalwahlen engagieren Sie sich für sich selbst, für Ihre Angehörigen und für das Zusammenleben aller Bürger in unserer Gemeinde.
Wir alle entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde. Sehen wir uns daher am 11. Juni 2023!

Weitere Informationen finden sie hier.

 

EN
Dear non-luxembourgish residents,
Do you have any issues that are important to you? Do you want to initiate change and make your voice heard? Your opinion counts in the next municipal elections on 11 June 2023.
If you are not on the electoral lists, you can register at our administration office of your municipality or online at www.guichet.lu.
By taking part in the municipal elections, you are stand up for yourself, your family and the living together of all citizens of the municipality.
You decide the future of your municipality. See you on 11 June 2023!

For further information click here

 

PT
Há algum tema que seja importante para si? Quer iniciar uma mudança e fazer ouvir a sua voz? A sua opinião conta nas próximas eleições municipais de 11 de Junho de 2023.
Se não estiver inscrito nas listas eleitorais, pode inscrever-se no gabinete administrativo do seu município ou online em www.guichet.lu.
Ao participar nas eleições municipais, está a defender-se a si próprio, à sua família e a convivência entre todos os cidadãos do município.
Decida o futuro do seu município. Vemo-nos no dia 11 de Junho de 2023!

Para mais informações clique aqui