1 Dag an der Natur

Trëppeltour duerch d’Renaturéierung vum Brill a Pudel mam Fierschter

Im Rahmen der Aktion „Een Dag an der Natur“ fand am 11. Juni eine informative Wanderung durch das Naturschutzgebiet Brill und den schon weit fortgeschrittenen renaturierten Pudel mit unserem Förster Daniel Sannipoli statt. Es war anhand des Projektstatus gut zu erkennen, dass hier ein einzigartiges Naherholungsgebiet geschaffen wird. Ein Highlight zu Beginn der Wanderung war der Besuch der Vogelberingstation, wo uns Ed Melchior viel über die Entstehung und die Arbeit der Beringstation anschaulich erläuterte.

E grousse Merci un d’Ëmweltkommissioun an de SUDD fir d’Organisatioun vun dësem Event.