De Schoulbuet 2021/2022 ass do!

Mat der Schoulrentrée, kënnt och de Schoulbuet! Wärend d’Schoulkanner, hire Buet an de Schëfflenger Schoulen ausgedeelt kréien, kann natierlech och all aner Bierger dësen op d’Gemeng siche kommen oder via eisen Internetsite consultéieren.

Vill Spaass beim Liesen!

Schoulbuet 2021/2022

 

Weider Informatiounen zum Schoulwiesen zu Schëffleng kritt Där natierlech bei eisem Schoulservice.