Route barrée: Avenue de la Libération

LU

Avis un d’Awunner:

Vum 2. November (07:00 Auer) bis spéitstens de 6. November (20:00 Auer) gi Kanalisatiounsaarbechten an der Liberatiounsstrooss ënnerholl. Deemno ass d’Strooss op engem klengen Deel wärend där Dauer gespaart.

D’Deviatioun fir d’Foussgänger an den uleiende Verkéier ass gezeechent, mee d’Autoe gi generell gebieden iwwert d’Rue de Drusenheim, Rue du Moulin an d’Rue de Lallange ze fueren.

D’Buslinn 4 vum Tice fiert dann och d’Deviatioun iwwert Lalleng.

Hei de Plang vum Chantier

 

FR

Avis aux habitants:

Du 2 novembre (07:00 heures) au 6 novembre (20:00 heures) au plus tard, des travaux de canalisation seront réalisés dans l’avenue de la Libération. Une partie de la rue principale sera donc barrée pendant cette période.

Une déviation pour les piétons et le trafic local sera signalisée, mais nous prions les automobilistes d’utiliser le détour via la rue de Drusenheim, la rue du Moulin et la rue de Lallange.

La ligne de bus 4 du Tice passera également via Lallange.

Voici le plan du chantier