Weltautismusdag – “Light it up blue 2021”

Den 2. Abrëll ass Weltautismusdag. De Schäfferot an d’Personal vun der Gemeng Schëffleng ënnerstëtzen grad op dësem Dag den Opruff vun der Asbl. Autisme Luxembourg a weisen sech ganz a blo.

 

#ËMMERDO
#LIUB2021

Autismus