Impfkampagne: Den Office Social Schëffleng hëlleft Iech!

LU

Wéi kënnt Dir en Rendezvous fir d’ Impfung huelen?

  • Dir kritt eng Invitatioun mat engem Code per Post Heem geschéckt
  • Mat dësem Code kennt Dir online een Rendezvous huelen. (covidvaccination.lu) Dofir hutt dir eng Woch Zäit.

Wann Dir Schwieregkeeten hutt, den Rendezvous online ze huelen, kennt Dir Iech beim Office Social Schëffleng mellen.

Tel: 54 50 61- 800/807

D ‘Équipe vum Office Social Schëffleng kann Iech bei den Démarchen ënnerstëtzen.

 

DE

Wie können Sie einen Termin zur Impfung nehmen?

  • Sie erhalten per Post eine Einladung mit einem Code
  • Sie müssen diesen Code verwenden um online einen Termin zu vereinbaren. (covidvaccination.lu) Dafür haben Sie eine Woche Zeit.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Termin online zu vereinbaren, können Sie sich beim Office Social Schifflingen melden

Tel: 54 50 61- 800/807

Die Mitarbeiter des Office Social Schifflingen können Sie unterstützen.

 

FR

Comment pouvez-vous prendre un rendez-vous pour le vaccin?

  • Vous allez recevoir une invitation par courrier avec un code unique
  • Vous devez utiliser ce code pour prendre un rendez-vous en ligne. (covidvaccination.lu) Vous avez un délai d’une semaine.

Si vous avez des problèmes pour prendre un rendez-vous en ligne, n’hésitez pas à contacter             l’Office Social de Schifflange.

Tél: 54 50 61- 800/807

L’équipe de l’Office Social de Schifflange peut vous aider avec les démarches.