Avis aux associations sportives et culturelles

Hei eng wichteg Info un all d’Sports- a Kulturfrënn vu Schëffleng.

Mir hoffen, datt Dir ënnert deenen néidege Sécherheetsmesuren Är Aktivitéiten nees ophuele kënnt.

 

Voici une information importante pour les associations sportives et culturelles de Schifflange.

Nous vous souhaitons une bonne reprise de vos activités – bien évidemment dans le respect des mesures nécessaires.