SIVEC : Ab dem 29.12.2020 nëmmen nach op Rendezvous!

D’Rendezvouse kënnen iwwer:

https://rdv.sivec.lu

oder iwwer Telefon Nr. 549898 geholl ginn.