ANNULATIOUN wéinst COVID-19!

D’Zuel vun den Neiinfektiounen u COVID-19 klëmmt permanent an ass esou héich ewéi nach ni!

Fir eis all ze schützen, huet de Schäfferot de Moien d‘Decisioun geholl, datt folgend Manifestatiounen ofgesot ginn:

– Aweiung vum Boulodrome (23.10.)

– Babysitter-Formatioun (24.10.)

– Nohaltegkeetsdag (24.10.)

– Vernissage vun der Ausstellung Peggy Dihé (24.10.)

– Griewerseenung (01.11.)

Méi Infoen, wéi et déi nächst Zäit weidergeet, kritt dir vun der nächster Woch un.

Mär zielen op Är Disziplin, Solidaritéit, Responsabilitéit an op Äert Versteesdemech!

Bleift gesond!

 

De Schäfferot

Paul Weimerskirch, Buergermeeschter

Albert Kalmes, Marc Spautz et Carlo Lecuit, Schäffen

 


 

Le chiffre des nouvelles infections au COVID-19 ne cesse d’augmenter et culmine à ce jour !

Afin d’assurer notre meilleure protection, le Collège échevinal a décidé d’annuler les événements suivants :

– Inauguration du Boulodrome (23.10.)

– Formation Babysitting (24.10.)

– Nohaltegkeetsdag (24.10.)

– Vernissage de l’exposition Peggy Dihé (24.10.)

– Bénédiction publique du cimetière (01.11.)

Plus d’infos suivront dans les prochains jours.

Nous comptons sur votre discipline, solidarité, responsabilité et votre compréhension !

Restez en bonne santé!

 

Le Collège échevinal

Paul Weimerskirch, bourgmestre

Albert Kalmes, Marc Spautz et Carlo Lecuit, échevins